وبلاگ
انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
4

انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 99

انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 99 انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته نانو تکنولوژی پزشکی آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود …

خواندن ادامه
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد شنوایی شناسی در سال 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد شنوائی شناسی در سال 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد شنوایی شناسی در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد شنوایی شناسی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد شنوایی شناسی 99 در جدول …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد شنوایی شناسی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد شنوائی شناسی 99

انتخاب رشته ارشد شنوایی شناسی 99 انتخاب رشته ارشد شنوایی شناسی 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته شنوایی شناسی آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه های متعدد …

خواندن ادامه
ظرفیت پذیرش ارشد بینایی سنجی ۹۹
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد بینایی سنجی در سال 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد بینایی سنجی در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد بینایی سنجی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد بینایی سنجی 99 در جداول …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد بینائی سنجی ۹۹
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد بینایی سنجی 99

انتخاب رشته ارشد بینایی سنجی 99 انتخاب رشته ارشد بینایی سنجی 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته  بینائی سنجی آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد بینایی سنجی، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه های متعدد …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 99

انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 99 انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل …

خواندن ادامه
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی در سال 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد اپیدمیولوژی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد اپیدمیولوژی 99

انتخاب رشته ارشد اپیدمیولوژی 99 انتخاب رشته ارشد اپیدمیولوژی 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشتهاپیدمیولوژی آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه های متعدد بسیار پیچیده و پر …

خواندن ادامه
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد اپیدمیولوژی در سال 99
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد اپیدمیولوژی در سال 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد اپیدمیولوژی در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد  اپیدمیولوژی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد اپیدمیولوژی 99 در جدول زیر به تفکیک …

خواندن ادامه