وبلاگ
انتخاب رشته ارشد شیمی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد شیمی 99

انتخاب رشته ارشد شیمی 99 انتخاب رشته ارشد شیمی در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد شیمی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته شیمی با کد 1203  دسته بندی شده است. برای پر کردن فرم …

خواندن ادامه
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد اقتصاد بهداشت در سال 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد اقتصاد بهداشت در سال 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد اقتصاد بهداشت در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد اقتصاد بهداشت و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد اقتصاد بهداشت 99 در جدول …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت 99

انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت 99 انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته اقتصاد بهداشت آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه های متعدد …

خواندن ادامه
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد اتاق عمل در سال 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد اتاق عمل در سال 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد اتاق عمل در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد اتاق عمل و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد اتاق عمل 99 در جدول …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد اتاق عمل 99
کارشناسی ارشد اتاق عمل

انتخاب رشته اتاق عمل 99

انتخاب رشته ارشد اتاق عمل 99 انتخاب رشته ارشد اتاق عمل 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته اتاق عمل آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه های متعدد …

خواندن ادامه
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد ارگونومی در سال 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد ارگونومی در سال 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد ارگونومی در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد ارگونومی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد ارگونومی 99 در جدول زیر به تفکیک …

خواندن ادامه
ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد مدیریت …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 99

انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 99 انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار …

خواندن ادامه
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد آمار زیستی در سال 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد آمار زیستی در سال 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد آمار زیستی در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد آمار زیستی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد آمار زیستی 99 در جدول …

خواندن ادامه