وبلاگ
تخمین رتبه ارشد میکروب شناسی مواد غذایی 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد میکروب شناسی مواد غذایی 1400

تخمین رتبه ارشد میکروب شناسی مواد غذایی 1400 اساس تخمین رتبه ارشد میکروب شناسی مواد غذایی در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید …

خواندن ادامه
تخمین رتبه ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 1400

تخمین رتبه ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 1400 اساس تخمین رتبه ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. …

خواندن ادامه
تخمین رتبه ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 1400

تخمین رتبه ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 1400 اساس تخمین رتبه ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید …

خواندن ادامه
تخمین رتبه ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک 1400

تخمین رتبه ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک 1400 اساس تخمین رتبه ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست …

خواندن ادامه
تخمین رتبه ارشد مدیریت توانبخشی 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد مدیریت توانبخشی 1400

تخمین رتبه ارشد مدیریت توانبخشی 1400 اساس تخمین رتبه ارشد مدیریت توانبخشی در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست بیاورید 100 …

خواندن ادامه
تخمین رتبه ارشد مددکاری اجتماعی 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد مددکاری اجتماعی 1400

تخمین رتبه ارشد مددکاری اجتماعی 1400 اساس تخمین رتبه ارشد مددکاری اجتماعی در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست بیاورید 100 …

خواندن ادامه
تخمین رتبه ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400

تخمین رتبه ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400 اساس تخمین رتبه ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که …

خواندن ادامه
تخمین رتبه ارشد فناوری اطلاعات سلامت 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد فناوری اطلاعات سلامت 1400

تخمین رتبه ارشد فناوری اطلاعات سلامت 1400 اساس تخمین رتبه ارشد فناوری اطلاعات سلامت در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست …

خواندن ادامه
تخمین رتبه ارشد علوم تشریحی 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد علوم تشریحی 1400

تخمین رتبه ارشد علوم تشریحی 1400 اساس تخمین رتبه ارشد علوم تشریحی در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست بیاورید 100 …

خواندن ادامه