#2599

کیهانشناسی شریف: زیر ۹۰
کیهان شناسی بهشتی: زیر ۲۷۰
ذرات بنیادی صنعتی اصفهان: زیر ۴۲۵
اینها برای دوره های روزانه این دانشگاههاست