#2596

سلام
تخمین رتبه شما تو کد ضریب ۴ حقوق عمومی:
با تخمین براساس نتایج سال گذشته بین ۴۲۰ تا ۴۶۰
با تخمین براساس تغییر شرایط سوالات: بین ۳۷۰ تا ۴۰۰
موفق باشید