#2593

رتبه های کشوری به ترتیب حد ضریبها:
کد ضریب یک علوم سیاسی: بین ۹۰ تا ۱۳۰
کد ضریب دو علوم سیاسی: ۱۵۰۰
کد ضریب سه علوم سیاسی: ۲۰۰۰
کد ضریب چهار علوم سیاسی: ۸۰ تا ۱۱۰
کد ضریب پنج علوم سیاسی: ۲۵۰۰
رتبه های سهمیه ۵ درصد علوم سیاسی:
ضریب یک: بین ۵ تا ۱۵
ضریب دو: بین ۱۰۰ تا ۱۴۰
ضریب سه: بین ۱۵۰ تا ۲۰۰
ضریب چهار: بین ۵ تا ۱۵
ضریب پنج: ۲۰۰