#2590
مستانه
میهمان

زبان ۵ درصد
مبانی ۱۵ درصد
جامعه شناسی ۸ درصد
اندیشه ۱۵ درصد
تاریخ تحولات ۳۰ درصد
جهان سوم ۱۰ درصد
سیاست تطبیقی ۲۰ درصد
معدل کارشناسی ۱۸/۱۸