#1557
فرناز
میهمان

لطفا کسالنی که کنکور دادن بگن چطور بود؟؟؟