تخمین رتبه ارشد سلامت و رفاه اجتماعی 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد سلامت و رفاه اجتماعی 1400

تخمین رتبه ارشد سلامت و رفاه اجتماعی 1400 اساس تخمین رتبه ارشد سلامت و رفاه اجتماعی در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید …