کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی 1401 را براساس کارنامه های قبولی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی رشته های پزشکی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه های قبولی در رشته های پزشکی کنکور تجربی 1401-1400 بسیار مهم تر از کارنامه های قبولی سایر رشته ها در کنکور تجربی است. در جدول زیر برای رشته های پرطرفدار و مهم پزشکی، لینکی قرار داده شده است که با کلیک بر روی آن لینک می توانید کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای قبولی آنها را مشاهده و به دقت مطالعه کنید.

کارنامه های قبولی پزشکی 1401-1400

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1400-1401

کارنامه های قبولی داروسازی 1401-1400

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی رشته های پیراپزشکی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه های قبولی در رشته های پیراپزشکی کنکور تجربی 1401-1400 را در جداول زیر می توانید مشاهده کنید. برای رشته های پیراپزشکی کنکور تجربی، در جدول زیر لینک های کارنامه های آنها را قرار داده ایم.

کارنامه های قبولی فیزیوتراپی 1401-1400 کارنامه های قبولی علوم تغذیه 1401-1400
کارنامه های قبولی بینایی سنجی 1401-1400 کارنامه های قبولی شنوایی سنجی 1401-1400
کارنامه های قبولی گفتاردرمانی 1401-1400 کارنامه های قبولی پرستاری 1401-1400
کارنامه های قبولی هوشبری 1401-1400 کارنامه های قبولی رادیولوژی-تکنولوژی پرتو شناسی 1401-1400
کارنامه های قبولی اتاق عمل 1401-1400 کارنامه های قبولی علوم آزمایشگاهی 1401-1400
کارنامه های قبولی مامایی 1401-1400 کارنامه های قبولی پرتودرمانی-رادیوتراپی 1401-1400
کارنامه های قبولی پزشکی هسته ای 1401-1400 کارنامه های قبولی کاردرمانی 1401-1400
کارنامه های قبولی اعضای مصنوعی 1401-1400 کارنامه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی 1401-1400
کارنامه های قبولی فوریت های پزشکی 1401-1400

کارنامه های قبولی رشته های وابسته به بهداشت کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه های قبولی رشته های وابسته به بهداشت کنکور تجربی 1401-1400 را در جداول زیر می توانید مشاهده کنید. برای رشته های وابسته به بهداشت کنکور تجربی، در جدول زیر لینک های کارنامه های آنها را قرار داده ایم.

کارنامه های قبولی بهداشت عمومی 1401-1400 کارنامه های قبولی بهداشت محیط 1401-1400
کارنامه های قبولی بهداشت حرفه ای 1401-1400 کارنامه های قبولی بهداشت مواد غذایی 1401-1400
کارنامه های قبولی بهداشت و بازرسی گوشت 1401-1400 کارنامه های قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
کارنامه های قبولی فناوری اطلاعات سلامت 1401-1400 کارنامه های قبولی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1401-1400

کارنامه های قبولی رشته های وزارت علوم کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه های قبولی رشته های وزارت علومی کنکور تجربی 1401-1400 را در جداول زیر می توانید مشاهده کنید. برای رشته های وابسته به وزارت علوم کنکور تجربی، در جدول زیر لینک های کارنامه های آنها را قرار داده ایم. در این جدول، رشته های بسیار مهم و شناخته شده و نسبتاً خوب لینک دهی شده اند.

کارنامه های قبولی دامپزشکی 1401-1400 کارنامه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 1401-1400
کارنامه های قبولی زیست سلولی و مولکولی 1401-1400 کارنامه های قبولی شیمی محض 1401-1400
کارنامه های قبولی شیمی کاربردی 1401-1400 کارنامه های قبولی میکروبیولوژی 1401-1400
کارنامه های قبولی زیست فناوری-بیوتکنولوژی 1401-1400 کارنامه های قبولی زیست شناسی جانوری 1401-1400
کارنامه های قبولی زیست شناسی گیاهی 1401-1400 کارنامه های قبولی زمین شناسی 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی صنایع غذایی 1401-1400 کارنامه های قبولی گیاه پزشکی 1401-1400
کارنامه های قبولی کاردانی دامپزشکی 1401-1400

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی رشته های شناور و مشترک کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه های قبولی در رشته های شناور و مشترک کنکور تجربی 1401-1400 را در جداول زیر می توانید مشاهده کنید. برای رشته های مشترک و شناور، در جدول زیر لینک های کارنامه های آنها را قرار داده ایم.

کارنامه های قبولی حسابداری از رشته تجربی 1400 کارنامه های قبولی روانشناسی از رشته تجربی 1400
کارنامه های قبولی اقتصاد از رشته تجربی 1400 کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی 1400
کارنامه های قبولی مدیریت مالی از رشته تجربی 1400 کارنامه های قبولی مدیریت بازرگانی از رشته تجربی 1400
کارنامه های قبولی مدیریت دولتی از رشته تجربی 1401-1400 کارنامه های قبولی تربیت بدنی از رشته تجربی 1400

رتبه های مورد نیاز قبولی سایر رشته های تجربی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی سایر رشته های تجربی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی سایر رشته های تجربی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11472 مدیریت بیمه-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی 18.7 70.69 62.7 89.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 18 25.6 17.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13363 مدیریت امور بانکی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان 30.7 66.69 46.7 24 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 18 12.3 13.39 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13308 مدیریت امور بانکی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی خاتم – تهران 20 42.7 48 25.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
25.39 22.7 7.8 8.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23047 مدیریت امور بانکی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد 8 25.39 50.7 46.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 43.4 1.2 7.69 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
56161 مدیریت امور گمرکی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز 4 22.7 -2.59 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 0.69 0 0 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11231 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 36 68 64 16 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 28.7 25.6 12.39 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16762 مهندسی فضای سبز-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 32 30.7 77.4 28 41.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
3.9 16.7 2.29 6.69 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16762 علوم و مهندسی محیط زیست-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 22.7 49.4 85.4 13.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 20.7 7.8 22.89 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18870 علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی تهران) -2.59 36 29.39 28 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 11.39 15.6 20 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22444 مهندسی طبیعت-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 21.39 41.4 22.7 5.4 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 8.69 10 8.6 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18531 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه سمنان 16 12 24 86.69 13.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.19 10.69 13.39 7.69 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22721 مهندسی طبیعت-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 16 50.7 36 21.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 8.69 9.19 7.69 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23724 علوم و مهندسی خاک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 33.4 45.4 20 26.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 1.39 3.5 4.8 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23515 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان 29.39 36 41.4 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 18 12.3 2.9 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
39985 علوم و مهندسی محیط زیست-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 41.4 14.69 49.4 2.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-2.59 12.69 2.29 1 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
48977 علوم و مهندسی محیط زیست-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد 6.69 4 16 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 -1.29 5.59 4.8 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
48550 علوم قرآن و حدیث-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی 12 0 42.7 16 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 0 -2.2 8.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30603 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد -8 4 10.69 -2.59 13.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12.39 5.4 11.19 14.3 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31729 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 8 20 25.39 30.7 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 10 0 4.8 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
42923 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز 26.7 33.4 45.4 16 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 6 -1.1 -3.79 زن-شیراز

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های مورد نیاز قبولی سایر رشته های تجربی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی سایر رشته های تجربی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی سایر رشته های تجربی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
77462 مدیریت امور بانکی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد 8 21.39 37.4 26.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 8 3.5 2 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16800 فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه غیر دولتی شهید مطهری-تهران 34.7 78.69 73.4 29.39 36
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 5.4 2.29 9.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19068 مددکاری اجتماعی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 30.7 50.7 64 50.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 16.7 22.29 22.89 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27748 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 38.7 69.4 57.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
25.39 40 0 0 مرد-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24423 زیست شناسی دریا-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 20 37.4 57.4 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 23.39 5.59 18.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31364 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه ارومیه 17.39 25.39 36 21.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 8.69 8.89 9.6 مرد-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
34788 مهندسی فضای سبز-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) 1.39 20 24 10.69 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 16.7 7.8 6.69 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
38630 علوم و مهندسی محیط زیست-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 21.39 30.7 53.4 34.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 24.7 1.2 6.69 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
33484 علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی تهران) 26.7 40 60 32 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 4 7.8 5.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
44654 مهندسی طبیعت-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 18.7 18.7 21.39 76 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 20.7 11.5 2 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
44272 مهندسی طبیعت-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) 30.7 20 22.7 25.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 9.39 -3.29 8.6 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
41880 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 41.4 16 36 -1.29 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 3.4 15.6 9.6 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
42812 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه زنجان 21.39 30.7 53.4 0 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 4.69 6.9 9.6 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
45663 علوم و مهندسی محیط زیست-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 20 36 40 28 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 5.4 18.89 9.6 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
45792 علوم و مهندسی محیط زیست-روزانه-دانشگاه یزد 34.7 28 22.7 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 7.4 13.39 3.9 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
48099 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 21.39 0 25.39 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 24.7 13.39 3.9 مرد-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
50931 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه ایلام 24 24 13.39 0 32
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 3.4 2.29 9.6 مرد-ایلام
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
55775 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 18.7 6.69 12 9.39 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
7.69 7.4 0 -4.69 زن-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
74584 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک 29.39 29.39 1.39 38.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 -2.59 0 9.6 زن-آبیک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
116660 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت 22.7 1.39 9.39 8 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 -3.29 -4.5 3.9 زن-رشت

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های مورد نیاز قبولی سایر رشته های تجربی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی سایر رشته های تجربی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی سایر رشته های تجربی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13898 مدیریت بیمه-روزانه-دانشگاه خوارزمی 40 41.4 42.7 89.4 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 12 11.19 22.89 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
25812 مدیریت امور بانکی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان 34.7 21.39 49.4 2.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 5.4 4.59 2.9 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
50791 مدیریت امور گمرکی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان 4 36 25.39 14.69 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 -8 2.29 8.6 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17674 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه تبریز 6.69 68 12 10.69 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
32 4 27.79 13.39 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
32457 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه شیراز 22.7 24 32 14.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 26 -3.29 17.2 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
39535 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه ایلام 20 29.39 29.39 12 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 2.7 5.59 7.69 زن-ایلام
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15907 مربيگري عقيدتي-روزانه-دانشکده آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه-قم 33.4 65.4 73.4 14.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 34 20.7 12.39 مرد-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14725 مددکاری اجتماعی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 20 81.4 40 24 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 28.7 24.5 4.8 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20046 فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران)- قم 29.39 29.39 42.7 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 20.7 6.9 3.9 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24267 فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه غیر دولتی شهید مطهری-تهران 9.39 38.7 10.69 46.7 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 11.39 17.79 9.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
36686 زیست شناسی دریا-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 18.7 38.7 33.4 28 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 8.69 0 4.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
42142 علوم و مهندسی محیط زیست-روزانه-دانشگاه شیراز 20 33.4 70.69 0 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 4 3.4 13.39 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
52880 علوم قرآن و حدیث-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی 34.7 24 52 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-4 11.39 4.5 12.39 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
42630 مهندسی طبیعت-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 16 24 40 10.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 4.69 4.5 1 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
54922 مهندسی فضای سبز-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد -1.29 16 46.7 0 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 14.69 3.4 1 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
53174 علوم و مهندسی خاک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 24 18.7 42.7 25.39 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 8.69 -1.1 3.9 زن-اصفهان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.5/5 - (8 امتیاز)
4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …