کارنامه های قبولی پزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مناطق 1، 2 و 3

کارنامه های قبولی پزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مناطق 1، 2 و 3
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

کارنامه های قبولی پزشکی 1401-1400

کارنامه های قبولی پزشکی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی پزشکی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی پزشکی را کسب کند، می تواند از جدول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی پزشکی 401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی پزشکی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی پزشکی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی پزشکی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی پزشکی به دست بیاورید.

کارنامه قبولی پزشکی 1401-1400 دختران منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های پزشکی دختر منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی پزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی پزشکی دختران منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
49 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 86.69 100 100 90.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
36 77.4 59.79 67.69
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
366 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 64 89.4 58.7 94.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
22.7 79.4 34.5 55.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
399 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 36 92 84 80 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
16.7 79.4 47.79 63.9
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
501 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 33.4 73.4 68 61.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
48.79 74 66.69 56.2
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
574 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 64 94.69 78.69 85.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
29.5 74 46.7 33.4
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
967 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 61.4 96 76 70.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
18 65.4 38.9 51.5
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1119 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 33.4 77.4 61.4 85.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
24 72.69 29.89 62.9
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1263 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 41.4 90.69 74.69 70.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
48 54.7 53.4 40
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1658 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی سمنان 41.4 84 96 62.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
33.4 58 20.7 38.09
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2465 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 41.4 90.69 65.4 94.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
27 58.7 23.39 30.5
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2503 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی ایلام 33.4 81.4 76 60 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
18.7 56 45.59 42
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2555 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 46.7 78.69 40 64 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
30.79 50 26.5 42.9

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه قبولی پزشکی 1401-1400 پسران منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های پزشکی پسر منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی پزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی پزشکی پسران منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
174 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 54.7 94.69 89.4 64 22.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
45.7 69.4 78.9 63.9
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
268 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 33.4 84 100 58.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
44.9 66 77.8 64.8
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
360 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 46.7 89.4 84 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
20.6 71.4 73.4 61
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
880 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد 44 100 68 54.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
32.09 64.69 57.79 45.79
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1434 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 41.4 81.4 61.4 84 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
18.7 64 52.29 50.5
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1525 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه شاهد – تهران (رشته های پزشکی) 52 73.4 76 64 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
26.7 64 44.5 35.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1622 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 29.39 60 84 86.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
27 65.4 36.7 46.7
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1674 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 36 84 73.4 70.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
33.4 54.7 58.9 38.09
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1711 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جهرم 28 74.69 69.4 10.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
18 76 55.59 39.09
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1953 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل 38.7 92 84 80 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
20 54 47.2 39.09
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1995 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 25.39 44 74.69 4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
45.4 56 41.2 62
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2014 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 40 70.69 74.69 94.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
13.39 57.4 32.29 57.2
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3000 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 60 21.39 14.69 33.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
32 50 53.4 39.09

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه قبولی پزشکی 1401-1400 دختران منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های پزشکی دختر منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی پزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی پزشکی دختران منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
518 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 40 94.69 89.4 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
20 74.69 54.5 65.8
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1078 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 58.7 80 85.4 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
20.6 64 48.9 54.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1316 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 37.4 78.69 17.39 50.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
79.5 74 29.89 52.4
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1782 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 34.7 68 66.69 70.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
38.5 53.4 63.4 55.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2003 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 44 78.69 77.4 84 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
35.9 61.4 50 32.4
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2116 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد 38.7 100 85.4 57.4 -2.59
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
24 48.7 57.79 46.7
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2157 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 41.4 49.4 76 72 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
29.39 56 50 53.4
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2269 پزشکی روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان 36 94.69 74.69 38.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
32.09 60.7 54.5 37.2
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2456 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی بابل 41.4 82.69 76 96 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
38.5 39.4 50 46.7
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2741 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایلام 49.4 86.69 69.4 62.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
15.39 72 36.7 31.5
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3103 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد 49.4 96 69.4 74.69 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
26.7 58 42.59 24.79
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3196 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 36 76 53.4 45.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
21.79 59.4 58.9 43.9

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه قبولی پزشکی 1401-1400 پسران منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های پزشکی پسر منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی پزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی پزشکی پسران منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
225 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 65.4 78.69 74.69 89.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
39.79 79.4 72.3 44.79
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
464 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 48 94.69 82.69 100 56
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
42.4 60 57.5 64.8
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
518 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 58.7 94.69 84 94.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
23.1 74 57.79 45.79
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
647 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 33.4 78.69 69.4 89.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
51.9 60.7 75.59 65.8
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
677 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 46.7 94.69 84 85.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
37.4 64.69 42.29 64.8
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
981 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 50.7 94.69 96 84 21.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
20.6 61.4 43.7 56.2
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1137 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 24 80 61.4 84 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
34.7 70 64.5 57.2
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1462 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 36 80 86.69 61.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
44.9 57.4 45.59 54.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1806 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 61.4 96 66.69 86.69 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
16 55.4 47.79 49.59
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2217 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 53.4 69.4 73.4 81.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
22.7 48.7 68.9 41
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2628 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 45.4 69.4 73.4 29.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
24.7 62.7 45.59 42.9
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2689 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بم 22.7 61.4 17.39 34.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
65.4 65.4 23.39 69.59
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2819 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 62.7 78.69 66.69 57.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
32.09 43.4 63.4 29.6
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3361 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گناباد 38.7 80 92 69.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
4 54.7 51.2 53.4
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3987 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 52 82.69 86.69 61.4 30.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
12 55.4 32.29 34.29

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه قبولی پزشکی 1401-1400 دختران منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های پزشکی دختر منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی پزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی پزشکی دختران منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
896 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 65.4 90.69 70.69 32 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
38.5 58 40 47.7
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1133 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 60 66.69 72 40 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
14.69 68 46.7 51.5
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1210 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 38.7 76 62.7 68 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
22.7 64 52.29 56.2
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1449 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایلام 54.7 21.39 14.69 30.7 32
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
71.8 79.4 8.89 40
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1556 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 45.4 84 64 64 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
27 62 39.09 44.79
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1613 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد 45.4 49.4 -2.59 46.7 40
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
66.69 52 64.5 63.9
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1643 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 37.4 73.4 74.69 42.7 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
12 70.69 55.59 42.9
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1714 پزشکی روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان 36 92 94.69 100 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
14.69 53.4 51.2 34.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2228 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندرانزلی) 44 65.4 68 80 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
34.7 53.4 42.29 32.4
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2252 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 45.4 58.7 57.4 64 32
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
28.29 63.4 20 44.79
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2395 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی همدان 34.7 66.69 76 54.7 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
14.69 56.7 52.29 46.7
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2946 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قم 32 74.69 89.4 60 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
15.39 58.7 26.7 40

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه قبولی پزشکی 1401-1400 پسران منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های پزشکی پسر منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی پزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی پزشکی پسران منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
105 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 52 84 76 65.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
43.59 76.69 77.8 59.09
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
715 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 26.7 89.4 74.69 84 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
12 73.4 78.9 51.5
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
993 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 30.7 94.69 84 53.4 25.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
25.39 64.69 51.2 53.4
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1232 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 46.7 94.69 66.69 80 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
32 50.7 50 49.59
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1296 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 36 89.4 76 80 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
24 66 36.7 48.59
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1485 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد 34.7 77.4 54.7 57.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
30.89 65.4 47.79 47.7
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1494 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 22.7 86.69 90.69 84 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
8 64.69 50 60
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1665 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایلام 36 42.7 69.4 72 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
16 66 66.69 42
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2038 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد 37.4 62.7 70.69 76 21.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
38.5 44.7 48.29 43.9
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2072 پزشکی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل 40 70.69 53.4 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
40 56 35.59 39.09
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2080 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 29.39 81.4 64 94.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
21.79 50 51.2 51.5
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2399 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 45.4 77.4 74.69 76 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
16 52 25.6 54.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3044 پزشکی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (محل تحصیل پردیس پزشکی مستقر در شهر آمل) 41.4 68 70.69 77.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
21.39 54 43.4 28.6

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.2/5 - (20 امتیاز)
4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …