کارنامه های قبولی داروسازی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مناطق 1، 2 و 3

انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه های قبولی داروسازی 1401-1400

کارنامه های قبولی داروسازی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی داروسازی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی داروسازی را کسب کند، می تواند از جدول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

کارنامه های قبولی داروسازی 401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی داروسازی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی داروسازی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی داروسازی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی داروسازی به دست بیاورید.

کارنامه قبولی داروسازی 1401-1400 دختران منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های داروسازی دختر منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی داروسازی، محل قبولی و کارنامه های قبولی داروسازی دختران منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
236 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 52 84 90.69 85.4 62.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
20.6 70 47.79 69.59
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
695 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 68 89.4 89.4 100 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
24.7 62 48.9 51.5
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1031 داروسازی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 53.4 81.4 70.69 65.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
25.7 62.7 60 54.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1084 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 41.4 86.69 62.7 81.4 38.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
39.79 52.7 43.4 43.9
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1838 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 40 74.69 86.69 94.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
24.39 64 51.2 31.5
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1914 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 50.7 61.4 66.69 26.7 54.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
9.39 61.4 51.2 42
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2020 داروسازی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی یزد 48 78.69 70.69 81.4 72
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
16 57.4 26.5 30.5
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2048 داروسازی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی یزد 48 84 65.4 84 13.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
28 48 42.29 35.29

کارنامه قبولی داروسازی 1401-1400 پسران منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های داروسازی پسر منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی داروسازی، محل قبولی و کارنامه های قبولی داروسازی پسران منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
966 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 36 85.4 72 70.69 36
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
18.7 67.4 54.5 50.5
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1385 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 41.4 84 69.4 76 24
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
20.6 52.7 51.2 51.5
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2039 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 36 52 54.7 100 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
20 51.4 41.4 64.8
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1749 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد 49.4 72 76 49.4 36
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
10.69 70 36.7 40
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2406 داروسازی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 40 48 76 82.69 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
25.7 56 42.29 30.5

کارنامه قبولی داروسازی 1401-1400 دختران منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های داروسازی دختر منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی داروسازی، محل قبولی و کارنامه های قبولی داروسازی دختران منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
519 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 46.7 29.39 13.39 12 48
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
80.8 78.69 21.2 58.09
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1713 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 42.7 60 65.4 62.7 41.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
30.79 54.7 44.5 48.59
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1757 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 5.4 0 0 0 42.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
77.8 52 80 71.5
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2735 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 58.7 89.4 76 57.4 33.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
9.39 45.4 43.4 49.59
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3458 داروسازی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در شهر رامسر) 36 54.7 70.69 46.7 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
44 45.4 50.59 36.2
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3031 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 26.7 64 50.7 73.4 21.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
18.7 41.4 53.4 65.8

کارنامه قبولی داروسازی 1401-1400 پسران منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های داروسازی پسر منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی داروسازی، محل قبولی و کارنامه های قبولی داروسازی پسران منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
729 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 44 76 72 65.4 46.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
30.79 66 75.59 44.79
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1646 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 40 81.4 54.7 74.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
33.4 44.7 68.9 65.8
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2459 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 40 94.69 62.7 89.4 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
13.39 64 45.59 43.9
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2607 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 29.39 61.4 65.4 53.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
46.7 49.4 47.79 57.2
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2707 داروسازی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 16 94.69 80 64 26.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
18.7 53.4 53.4 50.5
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3043 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 34.7 73.4 77.4 68 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
37.2 53.4 52.29 38.09
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3525 داروسازی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 37.4 86.69 60 96 40
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
22.7 38.7 50 31.5

کارنامه قبولی داروسازی 1401-1400 دختران منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های داروسازی دختر منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی داروسازی، محل قبولی و کارنامه های قبولی داروسازی دختران منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2084 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 57.4 100 73.4 94.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
5.4 68.69 40 44.79
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1528 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 37.4 24 26.7 20 44
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
62.9 66 23.39 43.9
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2256 داروسازی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 33.4 76 77.4 90.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
24.7 54.7 43.4 40
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1942 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد 2.7 50.7 32 57.4 42.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
68 57.4 32.29 52.4
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2299 داروسازی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 32 86.69 82.69 90.69 25.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
27 42 38.9 35.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2818 داروسازی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 53.4 70.69 62.7 57.4 21.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
19.29 52.7 38.9 29.6
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2931 داروسازی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 42.7 73.4 70.69 25.39 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
25.39 54 24.5 34.29

کارنامه قبولی داروسازی 1401-1400 پسران منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های داروسازی پسر منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی داروسازی، محل قبولی و کارنامه های قبولی داروسازی پسران منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1083 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 44 85.4 76 76 58.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
24 60 43.4 40
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1612 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 36 72 64 62.7 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
44.5 58 54.5 29.6
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1914 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 29.39 89.4 66.69 81.4 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
41.4 46 48.9 36.2
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2102 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 53.4 74.69 80 78.69 77.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
6.69 52 33.4 41
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2194 داروسازی روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 29.39 54.7 68 34.7 50.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
20 62 52.29 33.4
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2611 داروسازی پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی همدان 25.39 86.69 80 60 32
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
14.19 54.7 40 42.9

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …