کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1401-1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1401-1400 برای داوطلبان ارشد علوم آزمایشگاهی (1) سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد علوم آزمایشگاهی (1) بسیار زیاد می کند به دلایل زیر است:

    1. دیدن درصدهای کارنامه ها و رتبه به دست آمده با این درصدها
    2. هدفگذاری برای مطالعه ارشد علوم آزمایشگاهی (1)
    3. اطلاع از شرایط خودشان و تخمین رتبه برای ارشد علوم آزمایشگاهی (1)
    4. آگاهی از محل قبولی و رتبه های قبولی در ارشد علوم آزمایشگاهی (1)
    5. تحلیل در زمان انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی (1)

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1401-1400

کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی (1) ۱۴۰۰ به صورت مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) برگزار شد. در ادامه مطلب کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1401-1400 را به صورت جداول و به تفکیک گرایش های مختلف ارشد علوم آزمایشگاهی (1) برای شما قرار می دهیم. جهت دسترسی به رتبه ها و قبولی های گرایش مد نظرتان در ارشد علوم آزمایشگاهی (1) می توانید از طریق لینک های جدول زیر مستقیماً به جدول رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) آن گرایش دست یابید. در ضمن اگر رتبه ها و درصدهای ارشد علوم آزمایشگاهی (1) سال 1401-1400 را می خواهید مشاهده نمایید به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های رتبه ها و درصدهای ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1401-1400

لینک نمونه کارنامه های رتبه و قبولی گرایش های ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1401-1400

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بیوشیمی بالینی 1400
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1400
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژنتیک پزشکی (انسانی) 1400

کاربرد رتبه ها و قبولی ها در انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1401

مهم ترین کاربرد رتبه ها و محل قبولی آنها در انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی (1) است. کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1) ۱۴۰۰ برای تعیین و تخمین شانس قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) در زمان انتخاب رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر تعیین اینکه شما با رتبه خود چه شانس هایی برای قبولی دارید و چه محل هایی را با رتبه خود از دست رفته می بینید، یک کاربرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است که باعث می شود با یک منطق بسیار درست اقدام به انتخاب رشته کنید.

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بیوشیمی بالینی 1401-1400

اولین گرایش در ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)، گرایش بیوشیمی بالینی است. در کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد بیوشیمی بالینی 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد بیوشیمی بالینی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
3 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
5 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه
16 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه
37 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – شهریه پرداز
52 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – روزانه
65 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – روزانه
103 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی گلستان – شهریه پرداز

 

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1400-99

دومین گرایش در ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)، گرایش بیوتکنولوژی پزشکی است. در کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1400-99 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
4 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
14 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – روزانه
45 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – روزانه
65 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران – شهریه پرداز
85 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شاهرود – روزانه
101 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – شهریه پرداز
115 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی فسا – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژنتیک پزشکی (انسانی) 1400-99

سومین گرایش در ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)، گرایش ژنتیک پزشکی است. در کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد ژنتیک پزشکی 1400-99 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد ژنتیک پزشکی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
4 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد ژنتیک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
7 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد ژنتیک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
25 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد ژنتیک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه
35 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد ژنتیک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی یزد – روزانه
50 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد ژنتیک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بابل – شهریه پرداز

نرم افزار انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1401

مشاوران تحصیلی، تنها نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401 را ارائه می کند و ارشد علوم آزمایشگاهی (1) نیز به عنوان یکی از مهم ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت و البته سخت ترین رشته ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته، دقیق ترین و صحیح ترین تحلیل های شانس قبولی را دارد و علاوه بر آن، اولویت بندی دقیق و بسیار کاملی را نیز برای همه کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته ارشد 1401 برای شما انجام می دهد.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) سال 1400-99

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) در کنکور ارشد 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد بیوشیمی بالینی 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران 3
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 9
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 49
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی بابل 55
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 75
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 101

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران 6
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 19
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 29
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل 50
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 68
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 88
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 103

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد ژنتیک پزشکی 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه  دانشگاه علوم پزشکی تهران 4
شهریه پرداز  دانشگاه علوم پزشکی ایران 12
روزانه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 23
روزانه  دانشگاه علوم پزشکی گلستان 30

 

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402

سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ را به ترتیب برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت در روزهای پنجشنبه 5 خرداد ماه و جمعه 6 خرداد ماه در ادامه مطلب برای شما قرار داده ایم. در هر کدام از این …

سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402

دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 کنکور ارشد بینایی سنجی سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 (به محض دریافت) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402

دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 کنکور ارشد ارزیابی فناوری سلامت سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 (به محض …