لیست رشته های ارشد: علوم انسانی، هنر، علوم پایه و فنی

لیست رشته های ارشد:علوم انسانی، هنر، علوم پایه و فنی
کارشناسی ارشد

لیست رشته های ارشد 1402

لیست رشته های ارشد 1402 به دو دسته کلی طبقه بندی می شود. یک طبقه مربوط به وزارت علوم و یک طبقه بندی متعلق به وزارت بهداشت است. در این مطلب قصد داریم تا لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت علوم را در گروه های مختلف علوم انسانی، علوم پایه، هنر، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی معرفی کنیم. با ثبت نام در کنکور ارشد 1402، شما می توانید دو تا از رشته های زیر (یک رشته اصلی و یک رشته شناور) را برای شرکت در آزمون آنها انتخاب کنید.

لیست رشته های ارشد وزارت علوم در کنکور ارشد 1402

لیست رشته های ارشد وزارت علوم براساس گروه های مختلف آن دسته بندی می شود. بنابراین ما نیز این رشته ها را براساس گروه های کارشناسی ارشد وزارت علوم معرفی می کنیم. جداول براساس کنکور ارشد سال 1402 نوشته شده اند.

توجه داشته باشید که برای اینکه بدانید برای ارشد چه رشته ای را بخوانید، باید فاکتورهایی را که برایتان اهمیت دارد را مورد نظر داشته باشید و در این باره تحقیق کنید و اطلاعات جمع آوری کنید.

لیست رشته های ارشد علوم انسانی

رشته های ارشد علوم انسانی به شرح جدول زیر می باشد. توجه داشته باشید که هر رشته ای، گرایش های مخصوص خود را نیز دارد. با کلیک بر روی آن رشته می توانید گرایش های آن رشته را نیز مشاهده کنید.

ارشد زبان و ادبیات فارسی
ارشد علوم جغرافیایی
ارشد سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيایی
ارشد زبان عربی
ارشد علوم اقتصادی
ارشد علوم ورزشی (تربیت بدنی)
ارشد تاريخ
ارشد علوم اجتماعي
ارشد زبانهای باستانی ايران
ارشد زبان شناسي
ارشد علوم قرآن و حديث
ارشد فقه و حقوق
ارشد فلسفه و كلام اسلامی
ارشد اديان و عرفان و تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی
ارشد الهيات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن)
ارشد فلسفه
ارشد علوم تربيتی
ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
ارشد زبان فرانسه
ارشد زبان انگليسی
ارشد زبان روسی
ارشد زبان آلمانی
ارشد مديريت جهانگردی
ارشد حقوق
ارشد ايران شناسی
ارشد آموزش زبان ژاپنی
ارشد زبان و ادبيات اردو
ارشد علوم سياسی و روابط بين الملل
ارشد مطالعات جهان
ارشد باستان شناسی
ارشد روانشناسی
ارشد حسابداری
ارشد مطالعات زنان
ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
ارشد مددكاری اجتماعی
ارشد مديريت
ارشد مشاوره
ارشد مديريت دريایی
ارشد محيط زيست
ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات
ارشد مديريت كسب و كار و امور شهری
ارشد مدیریت دفاعی (1)
ارشد مدیریت دفاعی (2)
ارشد مدرسی معارف اسلامی
ارشد اطلاعات
ارشد مطالعات دفاعی استراتژيك
ارشد اطلاعات استراتژيك
ارشد آماد
ارشد مديريت بحران
ارشد علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات
ارشد پدافند غيرعامل
ارشد فرماندهی و مديريت انتظامی
ارشد رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امين (ويژه كاركنان پايور مرد ناجا)

لیست رشته های ارشد علوم پایه

رشته های ارشد علوم پایه به شرح جدول زیر می باشد. توجه داشته باشید که هر رشته ای، گرایش های مخصوص خود را نیز دارد. با کلیک بر روی آن رشته می توانید گرایش های آن رشته را نیز مشاهده کنید.

ارشد علوم زمین (ارشد زمین شناسی)
ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی
ارشد شيمی
ارشد فيزيك
ارشد فوتونيک
ارشد زيست شناسی سلولی و مولكولی
ارشد آمار
ارشد رياضی
ارشد علوم كامپيوتر
ارشد زيست شناسي گياهی
ارشد زيست شناسي جانوری
ارشد علوم محيط زيست
ارشدزيست شناسي دريا
ارشد اقيانوس شناسی فيزيكی
ارشد تاريخ و فلسفه علم
ارشد علوم شناختی
ارشدعلوم اطلاعاتی

لیست رشته های ارشد فنی و مهندسی

رشته های ارشد فنی و مهندسی به شرح جدول زیر می باشد. توجه داشته باشید که هر رشته ای، گرایش های مخصوص خود را نیز دارد. با کلیک بر روی آن رشته می توانید گرایش های آن رشته را نیز مشاهده کنید.

ارشد مهندسی برق
ارشد مهندسی نفت
ارشد مهندسی پليمر
ارشد مهندسی معماری كشتی
ارشد مهندسی شيمی
ارشد مهندسی صنايع
ارشد مهندسی در سوانح طبيعی
ارشد مهندسی نقشه برداری
ارشد مهندسی عمران
ارشد مهندسی مكانيک
ارشد مهندسی معدن
ارشد مهندسی متالورژی و مواد
ارشد نانوفناوری نانومواد
ارشد مهندسی فناوري اطلاعات (IT)
ارشد مهندسی كامپيوتر
ارشد مهندسی هوافضا
ارشد مهندسی نساجی
ارشد مهندسي شيمی – بيوتكنولوژی و داروسازی
ارشد مهندسی پليمر – صنايع رنگ
ارشد مهندسی طراحی محيط زيست
ارشد مهندسی ابزار دقيق و اتوماسيون صنايع نفت
ارشد مهندسی بازرسی فنی
ارشد مهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE)
ارشد ايمنی، بهداشت و محيط زيست
ارشد آموزش مهندسی

لیست رشته های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی

رشته های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی به شرح جدول زیر می باشد. توجه داشته باشید که هر رشته ای، گرایش های مخصوص خود را نیز دارد. با کلیک بر روی آن رشته می توانید گرایش های آن رشته را نیز مشاهده کنید.

ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری
ارشد علوم و مهندسی آب
ارشد زراعت و اصلاح نباتات
ارشد اقتصاد كشاورزی
ارشد علوم و مهندسی باغبانی
ارشد ترويج و آموزش كشاورزی
ارشد علوم و مهندسی جنگل
ارشد مديريت حاصلخيزی، زيست فناوری و منابع خاک
ارشد علوم دام و طيور
ارشد علوم و مهندسی شيلات
ارشد مهندسی صنايع چوب و فرآورده های سلولزی
ارشد علوم و مهندسی صنايع غذايی
ارشد حشره شناسی كشاورزی
ارشد بيماری شناسی گياهی
ارشد علوم و مهندسی محيط زيست
ارشد مهندسی مكانيک بيوسيستم
ارشد مديريت و كنترل بيابان
ارشد مهندسی مكانيزاسيون كشاورزی
ارشد اكوهيدرولوژی
ارشد بيوتكنولوژی كشاورزی
ارشد توسعه روستايی
ارشد مديريت كشاورزی
ارشد مهندسی فضاي سبز

لیست رشته های ارشد هنر

رشته های ارشد هنر به شرح جدول زیر می باشد. توجه داشته باشید که هر رشته ای، گرایش های مخصوص خود را نیز دارد. با کلیک بر روی آن رشته می توانید گرایش های آن رشته را نیز مشاهده کنید.

ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
ارشد طراحی شهری
ارشد معماری
ارشد مرمت و احيای ابنيه و بافت های تاريخی
ارشد نمايش عروسكی
ارشد هنرهای نمايشی و سينما
ارشد هنرهای تصويری و طراحی
ارشد هنرهای پژوهشی و صنايع دستی
ارشد هنرهای موسيقی
ارشد هنرهای ساخت و معماری
ارشد طراحی صنعتی
ارشد فرش
ارشد طراحی پارچه و لباس

لیست رشته های ارشد دامپزشکی

رشته های ارشد دامپزشکی به شرح جدول زیر می باشد. توجه داشته باشید که هر رشته ای، گرایش های مخصوص خود را نیز دارد. با کلیک بر روی آن رشته می توانید گرایش های آن رشته را نیز مشاهده کنید.

ارشد انگل شناسی دامپزشکی
ارشد فیزیولوزی دامپزشکی
ارشد قارچ شناسي دامپزشکی
ارشد بافت شناسی دامپزشکی
ارشد باكتری شناسی دامپزشکی
ارشد ايمنی شناسی دامپزشکی
ارشد بهداشت و كنترل كيفی مواد غذايی
ارشد بيوشيمی بالينی
ارشد سم شناسی
ارشد پيشگيری بيماری های دامی
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …