فقه و حقوق اسلامی دانشگاه و رتبه رشته 1401-1400

کارنامه های قبولی فقه و حقوق اسلامی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

فقه و حقوق اسلامی دانشگاه و رتبه رشته 1401-1400

فقه و حقوق اسلامی دانشگاه و رتبه رشته در سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی در رشته فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه ها در سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

دانشگاه های فقه و حقوق و فقه و مبانی 1400 رتبه سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره دانشگاه های قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی و رتبه های قبولی آنها در سال 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی به دست بیاورید.

دانشگاه های فقه و حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 1

در جدول زیر دانشگاه های فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی و رتبه در منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 1

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
620-زن-تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه تهران 45.4 80 58.7 65.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
40 71.19 73.4 76.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
37.79 41.7 16 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1769-زن-مشهد فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 33.4 54.7 45.4 68
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 77.8 51.2 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 65 18.7 33.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3061-زن-سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه سمنان 41.4 37.4 20 9.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 48.9 41.2 58.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 38.4 13.39 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4189-مرد-سبزوار فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 28 26.7 68 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 60 44.5 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 38.4 32 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6297-مرد-بویر احمد(یاسوج) فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه یاسوج 34.7 5.4 36 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 -2.2 21.2 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
32.29 55 28 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1292-مرد-تهران فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه غیر دولتی شهید مطهری-تهران 42.7 61.4 90.69 37.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 73.4 66.69 61.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
33.4 80 5.4 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1756-مرد-تهران فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 49.4 34.7 42.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 11.19 57.79 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 15 30.7 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4162-زن-میبد فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه میبد 6.69 32 32 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 42.29 38.9 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 56.7 -2.59 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4280-زن-گنبد کاووس فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه گنبد 21.39 25.39 57.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 73.4 22.29 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 41.7 29.39 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5212-زن-قاینات فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه بزرگمهر قاینات 20 17.39 32 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 13.39 57.79 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 13.39 14.69 60

دانشگاه های فقه و حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 2

در جدول زیر دانشگاه های فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی و رتبه در منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2554-زن-تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 22.7 42.7 28 38.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
26.7 77.8 30 63.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 48.4 20 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4239-مرد-قم فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 20 50.7 37.4 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 24.5 36.7 70
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 41.7 13.39 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5550-زن-همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 32 16 57.4 56
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 48.9 50 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 18.39 21.39 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6471-زن-کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 12 34.7 78.69 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 77.8 34.5 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 71.69 13.39 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7890-مرد-بابلسر فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر 21.39 8 33.4 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 26.7 23.39 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 26.7 20 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9327-زن-ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه ایلام 26.7 26.7 68 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 33.4 38.9 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 63.4 17.39 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9638-زن-کرمانشاه فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه رازی- کرمانشاه 18.7 9.39 38.7 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 51.2 26.7 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 16.7 17.39 48.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10271-زن-بویر احمد(یاسوج) فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه یاسوج 22.7 17.39 41.4 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-15.5 86.69 47.79 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 56.7 20 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2501-زن-قزوین فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 57.4 44 62.7 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 84.5 47.79 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 75 24 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4891-زن-کرمان فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 30.7 49.4 54.7 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 73.4 32.29 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 38.4 13.39 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6173-زن-تبریز فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 34.7 25.39 38.7 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 73.4 53.4 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 41.7 8 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8078-زن-قاینات فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه بزرگمهر قاینات 21.39 73.4 53.4 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 5.59 75
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 31.7 4 70

دانشگاه های فقه و حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 3

در جدول زیر دانشگاه های فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی و رتبه در منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2100-مرد-تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه تهران 32 18.7 53.4 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 28.89 41.2 50
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 68.4 24 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2835-مرد-شیراز فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شیراز 32 64 54.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 37.79 80 65
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 43.4 14.69 41.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3310-زن-مشهد فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 41.4 46.7 78.69 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 46.7 38.9 71.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 70 1.39 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10501-زن-بابلسر فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 20 45.4 42.7 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 62.29 30 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
36.7 18.39 10.69 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15610-زن-تبریز فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 22.7 32 24 69.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 20 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 36.7 12 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18750-زن-کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 12 18.7 25.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 35.59 22.29 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 23.39 10.69 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
21754-مرد-زاهدان فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 28 24 46.7 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 -4.4 21.2 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 30 5.4 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
28971-مرد-ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه ایلام 16 34.7 56 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 7.8 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 36.7 0 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
29911-زن-کرمانشاه فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه رازی- کرمانشاه 17.39 13.39 30.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 7.8 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 26.7 6.69 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12089-زن-کرمان فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 22.7 29.39 46.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 51.2 23.39 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 20 4 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13025-زن-یزد فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه یزد 22.7 17.39 50.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 84.5 28.89 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 35 25.39 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13907-زن-تبریز فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 22.7 52 56 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 57.79 42.29 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 35 0 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18877-زن-قاینات فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه بزرگمهر قاینات 21.39 16 45.4 -2.59
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 14.5 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 11.69 36 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
30848-مرد-زابل فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه زابل 10.69 8 13.39 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 8.89 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 30 18.7 56.7

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …