فقه و حقوق اسلامی دانشگاه و رتبه رشته 1401-1400

کارنامه های قبولی فقه و حقوق اسلامی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

فقه و حقوق اسلامی دانشگاه و رتبه رشته 1401-1400

فقه و حقوق اسلامی دانشگاه و رتبه رشته در سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی در رشته فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه ها در سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

دانشگاه های فقه و حقوق و فقه و مبانی 1400 رتبه سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره دانشگاه های قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی و رتبه های قبولی آنها در سال 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی به دست بیاورید.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

دانشگاه های فقه و حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 1

در جدول زیر دانشگاه های فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی و رتبه در منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 1

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
620-زن-تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه تهران 45.4 80 58.7 65.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
40 71.19 73.4 76.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
37.79 41.7 16 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1769-زن-مشهد فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 33.4 54.7 45.4 68
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 77.8 51.2 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 65 18.7 33.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3061-زن-سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه سمنان 41.4 37.4 20 9.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 48.9 41.2 58.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 38.4 13.39 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4189-مرد-سبزوار فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 28 26.7 68 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 60 44.5 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 38.4 32 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6297-مرد-بویر احمد(یاسوج) فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه یاسوج 34.7 5.4 36 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 -2.2 21.2 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
32.29 55 28 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1292-مرد-تهران فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه غیر دولتی شهید مطهری-تهران 42.7 61.4 90.69 37.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 73.4 66.69 61.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
33.4 80 5.4 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1756-مرد-تهران فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 49.4 34.7 42.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 11.19 57.79 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 15 30.7 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4162-زن-میبد فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه میبد 6.69 32 32 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 42.29 38.9 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 56.7 -2.59 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4280-زن-گنبد کاووس فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه گنبد 21.39 25.39 57.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 73.4 22.29 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 41.7 29.39 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5212-زن-قاینات فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه بزرگمهر قاینات 20 17.39 32 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 13.39 57.79 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 13.39 14.69 60

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

دانشگاه های فقه و حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 2

در جدول زیر دانشگاه های فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی و رتبه در منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2554-زن-تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 22.7 42.7 28 38.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
26.7 77.8 30 63.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 48.4 20 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4239-مرد-قم فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 20 50.7 37.4 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 24.5 36.7 70
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 41.7 13.39 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5550-زن-همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 32 16 57.4 56
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 48.9 50 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 18.39 21.39 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6471-زن-کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 12 34.7 78.69 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 77.8 34.5 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 71.69 13.39 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7890-مرد-بابلسر فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر 21.39 8 33.4 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 26.7 23.39 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 26.7 20 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9327-زن-ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه ایلام 26.7 26.7 68 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 33.4 38.9 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 63.4 17.39 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9638-زن-کرمانشاه فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه رازی- کرمانشاه 18.7 9.39 38.7 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 51.2 26.7 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 16.7 17.39 48.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10271-زن-بویر احمد(یاسوج) فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه یاسوج 22.7 17.39 41.4 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-15.5 86.69 47.79 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 56.7 20 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2501-زن-قزوین فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 57.4 44 62.7 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 84.5 47.79 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 75 24 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4891-زن-کرمان فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 30.7 49.4 54.7 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 73.4 32.29 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 38.4 13.39 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6173-زن-تبریز فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 34.7 25.39 38.7 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 73.4 53.4 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 41.7 8 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8078-زن-قاینات فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه بزرگمهر قاینات 21.39 73.4 53.4 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 5.59 75
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 31.7 4 70

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

دانشگاه های فقه و حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 3

در جدول زیر دانشگاه های فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی و رتبه در منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2100-مرد-تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه تهران 32 18.7 53.4 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 28.89 41.2 50
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 68.4 24 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2835-مرد-شیراز فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شیراز 32 64 54.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 37.79 80 65
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 43.4 14.69 41.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3310-زن-مشهد فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 41.4 46.7 78.69 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 46.7 38.9 71.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 70 1.39 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10501-زن-بابلسر فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 20 45.4 42.7 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 62.29 30 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
36.7 18.39 10.69 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15610-زن-تبریز فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 22.7 32 24 69.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 20 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 36.7 12 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18750-زن-کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 12 18.7 25.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 35.59 22.29 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 23.39 10.69 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
21754-مرد-زاهدان فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 28 24 46.7 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 -4.4 21.2 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 30 5.4 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
28971-مرد-ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه ایلام 16 34.7 56 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 7.8 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 36.7 0 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
29911-زن-کرمانشاه فقه و مبانی حقوق اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه رازی- کرمانشاه 17.39 13.39 30.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 7.8 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 26.7 6.69 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12089-زن-کرمان فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 22.7 29.39 46.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 51.2 23.39 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 20 4 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13025-زن-یزد فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه یزد 22.7 17.39 50.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 84.5 28.89 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 35 25.39 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13907-زن-تبریز فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 22.7 52 56 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 57.79 42.29 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 35 0 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18877-زن-قاینات فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه بزرگمهر قاینات 21.39 16 45.4 -2.59
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 14.5 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 11.69 36 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
30848-مرد-زابل فقه و حقوق اسلامی-روزانه-دانشگاه زابل 10.69 8 13.39 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 8.89 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 30 18.7 56.7

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …