رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1400-99 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی 99 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1400-99

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد علوم تربیتی 99

 

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99

محل قبولی داوطلبان ارشد علوم تربیتی 99 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1400 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1400 را براساس محل قبولی ارشد علوم تربیتی در سال 99 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400 نسبت به محل قبولی ارشد علوم تربیتی 99 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 99

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1400، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 99 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد علوم تربیتی 99 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1400 علوم تربیتی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

 

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 99 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه علوم تربیتی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 99 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد علوم تربیتی براساس دفترچه کنکور ارشد 99، 8 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 5: رشته آموزش بزرگسالان
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 6: رشته های تحقیات آموزشی و ارزشیابی آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 7: رشته تکنولوژی آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 8: رشته مدیریت و برنامه ریز آموزش عالی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی در کد ضریب 9: رشته های علوم تربیتی و علوم شناختی

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته برنامه ریزی درسی بود و در کنکور ارشد 1400، برنامه ریزی آموزشی نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 1: رشته های برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
85  برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
173 برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی – روزانه 
267  برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم 
384  برنامه ریزی درسی دانشگاه مازندران – روزانه 
598  ریزی درسی دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم 
1543  برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان 
2803  برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور استان سمنان “مرکزدامغان”
3364  برنامه ریزی درسی موسسه غیر انتفاعی صفاهان اصفهان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب دو مربوط به رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش بود و در ارشد علوم تربیتی 1400 رشته فلسفه تعلیم و تربیت نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 2: رشته های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
11  تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه تهران – روزانه 
230   تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه خوارزمی – روزانه 
444   تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم 
937   تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه شاهد تهران – نوبت دوم 
1237  تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
3209   تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه پیام نور استان مرکزی “مرکزاراک “- مجازی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته مدیریت آموزشی بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 3: رشته مدیریت آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
7  مدیریت آموزشی دانشگاه تهران – روزانه
52  مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز – روزانه
240  مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
322  مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم
491  مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه – روزانه 
822  مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران جنوب”
1302  مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
8122  مدیریت آموزشی موسسه غیر انتفاعی کومش سمنان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 4: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
104  آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
482  آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
907  آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – نوبت دوم
5258  آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 5: رشته آموزش بزرگسالان

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب پنج مربوط به رشته آموزش بزرگسالان بود که در ارشد علوم تربیتی 1400، این رشته از مجموعه علوم تربیتی حذف شده است.

 

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 6: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب شش مربوط به رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی بود که در کنکور ارشد علوم تربیتی 1400 به دلیل حذف کد ضریب 5 و رشته آموزش بزرگسالان، کد ضریب 5 به این رشته ها اختصاص داده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 6: رشته های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
112 تحقیقات آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
199 تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران – نوبت دوم
1517  تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 7: رشته تکنولوژی آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب هفت مربوط به رشته تکنولوژی آموزشی بود که در کنکور ارشد علوم تربیتی 1400 به دلیل حذف کد ضریب 5 و رشته آموزش بزرگسالان، کد ضریب 6 به این رشته اختصاص داده شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 7: رشته تکنولوژی آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
11 تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
106  تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک – روزانه
1011  تکنولوژی آموزشی دانشگاه تهران – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 8: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب هشت مربوط به رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی بود ولی در ارشد علوم تربیتی 1400، کد ضریب 7 به این رشته اختصاص داده شده است .

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 8: رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
36 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه 
1236   مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم تربیتی 99 در کد ضریب 9: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

در کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی 99، کد ضریب نه مربوط به رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پروش تطبیقی بود که در 1400، کد ضریب این رشته ها عدد 8 شده است و رشته علوم شناختی نیز به این مجموعه افزوده شده است.

 

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته علوم تربیتی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تربیتی 1400-99: کد ضریب 9: رشته های آموزش ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش تطبیقی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
36 آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه شیراز – روزانه
272 آموزش و پرورش پیش دبستانی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد حقوق عمومی
کارشناسی ارشد
منابع ارشد حقوق عمومی 1401

منابع ارشد حقوق عمومی منابع ارشد حقوق عمومی پرفروشترین منابع کارشناسی ارشد در بین سایر گرایش های ارشد حقوق است. از انجایی که بسیاری از داوطلبان ارشد حقوق تمایل به قبولی در ارشد حقوق عمومی دارند بنابراین لزوم انتخاب منابع متناسب با شرایط هر داوطلب، اصلی ترین مرحله از آماذگی …

منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناسی ارشد
منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1401

منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پرفروشترین منابع کارشناسی ارشد در بین سایر گرایش های ارشد حقوق است. از انجایی که بسیاری از داوطلبان ارشد حقوق تمایل به قبولی در ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دارند بنابراین لزوم انتخاب منابع متناسب …

بهترین منابع ارشد حقوق خصوصی
کارشناسی ارشد
منابع ارشد حقوق خصوصی به روزرسانی 1401

منابع ارشد حقوق خصوصی منابع ارشد حقوق خصوصی پرفروشترین منابع کارشناسی ارشد در بین سایر گرایش های ارشد حقوق است. از انجایی که بسیاری از داوطلبان ارشد حقوق تمایل به قبولی در ارشد حقوق خصوصی دارند بنابراین لزوم انتخاب منابع متناسب با شرایط هر داوطلب، اصلی ترین مرحله از آماذگی …