رتبه های زراعت و اصلاح نباتات 1400-99 و محل قبولی آنها
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400-99

رتبه های قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1400-99 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر نمونه کارنامه های ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400-99

محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400-99

محل قبولی داوطلبان ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1400 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1400 را براساس محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات در سال 99 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400 نسبت به محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1400، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 99 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1400 زراعت و اصلاح نباتات، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400-99 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه زراعت و اصلاح نباتات ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد زراعت و اصلاح نباتات براساس دفترچه کنکور ارشد 99، 6 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400-99 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات در کد ضریب 1 :  رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات در کد ضریب 2 : رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات در کد ضریب 3 : رشته اکولوژی گیاهان زراعی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات در کد ضریب 4 : رشته علوم و تکنولوژی بذر
رتبه ها و محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات در کد ضریب 5 :رشته علوم علف های هرز
رتبه ها و محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات در کد ضریب 6: رشته اگرواکولوژی

رتبه های قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 در کد ضریب 1: رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی

در کنکور ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 99، کد ضریب یک مربوط به رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زراعت و اصلاح نباتات را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400-99: کد ضریب 1: رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
25 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات – ژنتیک و به نژادی گیاهی دانشگاه تهران – روزانه 
336 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات – ژنتیک و به نژادی گیاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – نوبت دوم
670 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات – ژنتیک و به نژادی گیاهی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – روزانه

رتبه های قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 در کد ضریب 2: رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی

در کنکور ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زراعت و اصلاح نباتات را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400-99: کد ضریب 2: رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
137 اگروتکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
292 اگروتکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تهران – نوبت دوم
386 اگروتکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه کردستان – روزانه

رتبه های قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 در کد ضریب 3: رشته اکولوژی گیاهان زراعی

در کنکور ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته اکولوژی گیاهان زراعی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زراعت و اصلاح نباتات را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400-99: کد ضریب 3: رشته اکولوژی گیاهان زراعی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
54اگروتکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
161اگروتکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه بوعلی سینا همدان – روزانه
522اگروتکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه زنجان – روزانه

رتبه های قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 در کد ضریب 4: رشته علوم و تکنولوژی بذر

در کنکور ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم و تکنولوژی بذر بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته زراعت و اصلاح نباتات را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400-99: کد ضریب 4: رشته علوم و تکنولوژی بذر

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
50 اگروتکنولوژی – علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه گیلان – روزانه
248 اگروتکنولوژی – علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه کردستان – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 در کد ضریب 5: رشته علوم علف های هرز

در کنکور ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته علوم علف های هرز بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته زراعت و اصلاح نباتات را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400-99: کد ضریب 5: رشته علوم علف های هرز

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
11اگروتکنولوژی – علوم علف های هرز دانشگاه تهران – روزانه
117 اگروتکنولوژی – علوم علف های هرز دانشگاه شیراز – روزانه
385 اگروتکنولوژی – علوم علف های هرز دانشگاه تهران – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99 در کد ضریب 6: رشته اگرواکولوژی

در کنکور ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته اگرواکولوژی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته زراعت و اصلاح نباتات را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400-99: کد ضریب 6: رشته اگرواکولوژی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
79 اگرواکولوژی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
262 اگرواکولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی اهواز – روزانه
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی مربوط به سال 1404-1403، کلید …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …