رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی پزشکی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی پزشکی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی پزشکی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی پزشکی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه ها سهمیه مناطق

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی پزشکی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی پزشکی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی پزشکی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی پزشکی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه ها منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی پزشکی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی دانشگاه ها رشته مهندسی پزشکی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1399 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 50.7 53.4 92 24
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
24.1 47.5 18.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3372 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه تبریز 28 30.7 56 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
30.29 8.89 19.1 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4426 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه اصفهان 33.4 49.4 53.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
24.89 56.29 -0.89 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5407 مهندسی پزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 33.4 52 34.7 21.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.59 7.5 24.79 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8098 مهندسی پزشکی-روزانه-مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا 25.39 32 20 53.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 8.89 1 مرد-بوئین زهرا
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8326 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه صنعتی همدان 36 21.39 20 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 1.5 11.5 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8466 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه نیشابور 8 16 28 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 1.5 5.8 زن-نیشابور
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9178 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 5.4 -8 6.69 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 15.6 9.6 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12087 مهندسی پزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 4 24 18.7 68
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.89 15.6 -2.79 زن-تبریز

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه ها منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی پزشکی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی دانشگاه ها رشته مهندسی پزشکی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
701 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 48 65.4 54.7 60
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
30.39 31.2 35.29 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2213 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه اصفهان 46.7 41.4 36 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.39 14.1 35.29 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3309 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 33.4 33.4 38.7 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 22.29 21 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6698 مهندسی پزشکی-روزانه-مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 9.39 28 42.7 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 6 8.6 مرد-بوئین زهرا
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11070 مهندسی پزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی همدان 8 30.7 -2.59 28
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 6 6.69 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12206 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه نیشابور 16 17.39 21.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 1.5 7.69 زن-نیشابور
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12850 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه نیشابور 4 14.69 32 42.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 3.9 زن-نیشابور

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه ها منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی پزشکی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی دانشگاه ها رشته مهندسی پزشکی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
818 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 41.4 50.7 61.4 60
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 22.29 22.89 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4457 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 1.39 9.39 0 32
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 4.5 2 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11218 مهندسی پزشکی-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک 10.69 0 0 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 1.5 0 مرد-آبیک

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …