رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی پزشکی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی پزشکی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی پزشکی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی پزشکی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه ها سهمیه مناطق

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی پزشکی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی پزشکی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی پزشکی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی پزشکی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه ها منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی پزشکی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی دانشگاه ها رشته مهندسی پزشکی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1399 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 50.7 53.4 92 24
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
24.1 47.5 18.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3372 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه تبریز 28 30.7 56 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
30.29 8.89 19.1 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4426 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه اصفهان 33.4 49.4 53.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
24.89 56.29 -0.89 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5407 مهندسی پزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 33.4 52 34.7 21.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.59 7.5 24.79 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8098 مهندسی پزشکی-روزانه-مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا 25.39 32 20 53.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 8.89 1 مرد-بوئین زهرا
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8326 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه صنعتی همدان 36 21.39 20 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 1.5 11.5 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8466 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه نیشابور 8 16 28 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 1.5 5.8 زن-نیشابور
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9178 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 5.4 -8 6.69 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 15.6 9.6 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12087 مهندسی پزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 4 24 18.7 68
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.89 15.6 -2.79 زن-تبریز

رتبه های قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه ها منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی پزشکی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی دانشگاه ها رشته مهندسی پزشکی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
701 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 48 65.4 54.7 60
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
30.39 31.2 35.29 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2213 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه اصفهان 46.7 41.4 36 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.39 14.1 35.29 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3309 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 33.4 33.4 38.7 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 22.29 21 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6698 مهندسی پزشکی-روزانه-مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 9.39 28 42.7 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 6 8.6 مرد-بوئین زهرا
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11070 مهندسی پزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی همدان 8 30.7 -2.59 28
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 6 6.69 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12206 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه نیشابور 16 17.39 21.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 1.5 7.69 زن-نیشابور
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12850 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه نیشابور 4 14.69 32 42.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 3.9 زن-نیشابور

رتبه های قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه ها منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی پزشکی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی دانشگاه ها رشته مهندسی پزشکی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
818 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 41.4 50.7 61.4 60
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 22.29 22.89 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4457 مهندسی پزشکی-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 1.39 9.39 0 32
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 4.5 2 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11218 مهندسی پزشکی-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک 10.69 0 0 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 1.5 0 مرد-آبیک

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …