رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مکانیک 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه ها 1401-1400

رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مکانیک در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مکانیک کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مکانیک کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه ها 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مکانیک کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مکانیک چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مکانیک 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مکانیک کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی مکانیک منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مکانیک سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای قبولی مهندسی مکانیک منطقه 1

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
228 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 66.69 62.7 94.69 94.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.89 92.59 66.69 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
630 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه تهران 62.7 86.69 69.4 88
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
33.4 56.29 23.89 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
690 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 41.4 42.7 73.4 100
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
25.79 63 47.7 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1503 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 33.4 62.7 61.4 70.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21.79 47.5 36.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1836 مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 41.4 54.7 80 84
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16.29 36.29 29.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2026 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 45.4 42.7 52 100
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21 26.7 22.89 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2216 مهندسی مکانیک-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 53.4 69.4 74.69 89.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
18.2 18.6 17.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2612 مهندسی مکانیک-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 33.4 78.69 45.4 82.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
18.7 39.29 9.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3186 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 49.4 50.7 38.7 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.69 14.89 9.6 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4460 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه اصفهان 0 53.4 77.4 85.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 32.59 0 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4605 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 22.7 40 49.4 33.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 20 25.79 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4929 مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 16 18.7 68 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
25.6 8.89 9.6 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
5544 مهندسی مکانیک-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 48 42.7 50.7 84
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.39 8.89 9.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
6748 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 22.7 45.4 16 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 27.5 34.29 مرد-بابل
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8480 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه یزد 14.69 28 17.39 30.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 8.89 2 مرد-یزد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
13545 مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 4 44 20 36
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 0 0 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
14057 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود 38.7 28 40 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 6 6.69 مرد-شاهرود
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
14797 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان 4 10.69 34.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 2.29 2.9 زن-گرگان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
15988 مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان 26.7 28 0 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 -1.39 13.39 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
18357 مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان 9.39 20 36 30.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 2.29 -4.69 مرد-سمنان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی مکانیک منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مکانیک سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای قبولی مهندسی مکانیک منطقه 2

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
491 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه تهران 37.4 80 73.4 53.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
26.6 67.5 30.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
561 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 48 70.69 78.69 70.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
31.1 31.2 36.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1034 مهندسی مکانیک-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 34.7 40 61.4 13.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
26.39 38.59 30.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1058 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 42.7 69.4 54.7 100
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
24.1 26 15.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1379 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 46.7 45.4 32 44
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
18.7 34.09 26.7 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1508 مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 45.4 48 74.69 26.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 43.79 22 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1750 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 53.4 58.7 49.4 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 13.39 15.3 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2401 مهندسی مکانیک-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 20 25.39 56 24
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.89 11.19 18.1 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2525 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه شیراز 30.7 48 54.7 45.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
13.19 14.1 20 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3101 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 24 58.7 66.69 52
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 23 35.29 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3324 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه تبریز 40 29.39 52 41.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 13.39 2.9 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4901 مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 33.4 17.39 49.4 37.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 3.79 22.89 مرد-بابل
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8199 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 0 12 57.4 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.39 4.5 8.6 مرد-همدان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
9719 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه یزد 14.69 40 34.7 5.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.69 -0.69 15.3 مرد-یزد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
10998 مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 14.69 17.39 57.4 32
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0.8 4.8 زن-رشت
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11259 مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 6.69 8 18.7 25.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 0.8 0 زن-کرمان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11841 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه سمنان 18.7 38.7 22.7 37.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 2.29 0 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
13368 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز -5.3 28 -5.3 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.09 1.5 14.3 زن-اهواز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
17942 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی کرمانشاه 13.39 21.39 46.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0 0 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
20724 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه ایلام 8 20 22.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 1 مرد-ایلام

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی مکانیک منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مکانیک سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای قبولی مهندسی مکانیک منطقه 3

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
368 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه تهران 42.7 64 70.69 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 41.5 37.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
528 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 58.7 56 73.4 46.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.19 13.39 14.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2635 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 4 29.39 33.4 28
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 11.89 4.8 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3622 مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 20 26.7 32 12
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 0 8.6 مرد-کرمان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
5343 مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 14.69 28 25.39 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 0.8 2 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
5359 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود 14.69 1.39 21.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 0 6.69 زن-شاهرود
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
5961 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 14.69 22.7 22.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 4.5 7.69 زن-اهواز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
6340 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه سمنان 17.39 14.69 40 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 3 0 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
7006 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه زنجان 24 40 0 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.9 0 0 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
7018 مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی همدان 5.4 40 13.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 8.19 0 زن-همدان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
7650 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه ارومیه 18.7 10.69 6.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 4.5 3.9 مرد-ارومیه
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8169 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 24 0 0 84
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 0 0 مرد-اردبیل
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
9469 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 8 18.7 0 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 0 0 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
10516 مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 22.7 20 16 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 1.5 0 مرد-اردبیل
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11254 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 20 0 16 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 -5.09 6.69 زن-خرم آباد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11304 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه 25.39 21.39 30.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 5.19 5.8 مرد-ارومیه
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
13270 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه صنعتی بیرجند 22.7 22.7 2.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 0 -1.89 مرد-بیرجند
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
15705 مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه لرستان – خرم آباد 4 2.7 8 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 1.5 0 مرد-خرم آباد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
21490 مهندسی مکانیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه بیرجند 13.39 2.7 13.39 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 -2.2 -0.89 مرد-بیرجند
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
22360 مهندسی مکانیک-روزانه-دانشگاه زابل 9.39 10.69 5.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-زابل

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.9/5 - (7 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …