رتبه قبولی مدیریت بازرگانی از رشته تجربی 1401-1400

رتبه قبولی مدیریت بازرگانی از رشته تجربی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مدیریت بازرگانی از رشته تجربی 1401-1400

رتبه قبولی مدیریت بازرگانی از رشته تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مدیریت بازرگانی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مدیریت بازرگانی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مدیریت کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

رتبه لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی از رشته تجربی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مدیریت بازرگانی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مدیریت بازرگانی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مدیریت بازرگانی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی منطقه 1 رشته تجربی 

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مدیریت بازرگانی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مدیریت بازرگانی از رشته تجربی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5712 مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 20 74.69 76 36 32
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 35.4 17.29 21 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5832 مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شیراز 37.4 24 54.7 62.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
32 32.7 24.5 21 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7341 مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 22.7 48 53.4 46.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 28 34.5 32.4 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8278 مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه اصفهان 32 36 49.4 78.69 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 40 37.79 35.29 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9692 مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 34.7 54.7 70.69 82.69 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 29.39 5.59 15.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13125 مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 66.69 44 48 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 32 8.1 22.89 مرد-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14216 مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه یزد 36 76 56 53.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 20.7 32.29 14.3 مرد-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14521 مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب 16 18.7 26.7 22.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.19 10.69 6.69 9.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29325 مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان 5.4 17.39 68 2.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 19.39 4.5 4.8 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31435 مدیریت بازرگانی-غیر انتفاعی-استان قزوین-دانشگاه غیرانتفاعی رجا ء- قزوین 34.7 41.4 46.7 -4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 13.39 0 -2.79 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
32220 مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 25.39 14.69 8 24 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 18 15.6 1 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
32571 مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری 5.4 9.39 17.39 8 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 16 0 2 زن-ری

رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی منطقه 2 رشته تجربی 

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مدیریت بازرگانی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مدیریت بازرگانی از رشته تجربی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9609 مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 36 53.4 44 73.4 37.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 7.4 37.79 20 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22339 مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان 32 30.7 36 22.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 15.39 13.39 4.8 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22595 مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه قم 37.4 38.7 50.7 1.39 42.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 10.69 13.39 3.9 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23223 مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 24 56 49.4 62.7 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 18 24.5 3.9 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
36372 مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 22.7 36 68 32 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 12.69 2.29 9.6 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
43499 مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 10.69 29.39 21.39 24 20
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 6 16.1 10.5 زن-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
51075 مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب 2.7 21.39 28 24 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 15.39 4.59 11.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
103617 مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت 13.39 20 29.39 13.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 0 زن-رشت

رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی منطقه 3 رشته تجربی 

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مدیریت بازرگانی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مدیریت بازرگانی از رشته تجربی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13635 مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 30.7 49.4 46.7 26.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 30 11.19 14.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23970 مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 29.39 72 10.69 45.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 0 16.7 18.1 مرد-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24327 مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه یزد 25.39 48 20 0 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 10.69 8.89 2.9 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24490 مدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 33.4 45.4 44 4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 9.39 6.9 2.9 زن-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
58697 مدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 6.69 16 26.7 0 36
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 0.69 2.29 2 زن-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
69234 مدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری 14.69 10.69 25.39 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 4.69 5.59 -0.89 زن-ری
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
135057 مدیریت بازرگانی-غیر انتفاعی-استان قزوین-دانشگاه غیرانتفاعی رجا ء- قزوین -10.6 21.39 16 -1.29 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 -2.59 0 -6.59 زن-قزوین

 

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …