رتبه مورد نیاز برای قبولی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی فوریت های پزشکی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی فوریت های پزشکی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی دانشگاه ها در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی فوریت های پزشکی دانشگاه ها در کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی فوریت های پزشکی دانشگاه ها 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی فوریت های پزشکی دانشگاه ها در کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه لازم برای قبولی فلان دانشگاه برای کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی فوریت های پزشکی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فوریت های پزشکی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی فوریت های پزشکی دانشگاه ها منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی فوریت های پزشکی دانشگاه ها در سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی فوریت های پزشکی دانشگاه ها منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17130 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 24 50.7 78.69 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 42 24.5 13.39 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18685 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 18.7 40 42.7 49.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 22.7 18.89 14.3 مرد-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18989 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 18.7 38.7 57.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 28 35.59 2.9 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24219 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 29.39 40 50.7 14.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 21.39 26.5 3.9 مرد-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11609 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 41.4 52 61.4 48 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 18 17.29 11.5 زن-مرند
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15227 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی سمنان (دانشکده پیراپزشکی سرخه) 20 26.7 62.7 62.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 40.7 31.2 0 مرد-سرخه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16131 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز(مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) 13.39 49.4 41.4 32 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 19.39 23.39 3.9 مرد-ممسنی (نورآباد)

رتبه های قبولی فوریت های پزشکی دانشگاه ها منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی فوریت های پزشکی دانشگاه ها در سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی فوریت های پزشکی دانشگاه ها منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12602 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قم 28 32 78.69 17.39 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 27.39 8.1 15.3 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13726 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 26.7 60 54.7 25.39 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 25.39 17.79 14.3 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14366 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 14.69 38.7 42.7 37.4 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 56 8.89 18.1 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16447 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 29.39 30.7 29.39 54.7 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 42 1.2 15.3 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22912 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی مراغه 32 65.4 45.4 32 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 34 3.5 16.2 مرد-مراغه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24379 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی دزفول 26.7 45.4 53.4 24 38.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 15.39 16.7 12.39 مرد-دزفول
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28068 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي زنجان (دانشکده پرستاري ابهر) 22.7 90.69 68 30.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 40 6.9 0 مرد-ابهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29682 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (دانشکده پرستاری جوین) 34.7 49.4 32 4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 17.39 14.5 10.5 مرد-جوین – نقاب
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31360 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی اسفراین 18.7 53.4 52 1.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 13.39 12.69 11.5 مرد-اسفراین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
32877 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 18.7 17.39 56 16 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 30 4.5 6.69 مرد-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
33993 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(دانشکده پرستاری قائن) 12 17.39 33.4 0 13.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 10.69 1.2 7.69 مرد-قائن
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
39847 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) 25.39 16 28 40 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 5.4 7.8 11.5 مرد-ابرکوه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
40423 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان -4 44 30.7 74.69 28
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 32 6.69 12.39 مرد-سیرجان

رتبه های قبولیفوریت های پزشکی دانشگاه ها منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی فوریت های پزشکی دانشگاه ها در سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی فوریت های پزشکی دانشگاه ها منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13908 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 41.4 54.7 42.7 36 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 28.7 23 15.3 مرد-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18606 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 29.39 5.4 48 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 30.7 5.8 14.3 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19707 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خوی 16 29.39 44 68 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 41.4 7.8 13.39 مرد-خوی
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19777 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 18.7 20 42.7 28 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 29.39 27.6 23.89 مرد-تربت حیدریه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
21037 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بم 36 49.4 28 45.4 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 18 8.89 8.6 مرد-بم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22044 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل 4 50.7 42.7 6.69 20
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 18.7 7.8 16.2 زن-زابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31958 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان 26.7 26.7 36 8 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 9.39 11.19 4.8 مرد-سیرجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
33815 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی دزفول 44 0 57.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 18.7 5.8 8.6 مرد-دزفول
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
34394 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 25.39 53.4 90.69 0 52
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 10.69 7.8 5.8 مرد-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
39380 کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان 20 37.4 70.69 14.69 17.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 14.69 0 7.69 مرد-آبادان

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …