رتبه قبولی حسابداری از رشته ریاضی 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی حسابداری در گروه ریاضی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی حسابداری از رشته ریاضی 1401-1400

رتبه قبولی حسابداری از رشته ریاضی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی حسابداری در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی حسابداری کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی حسابداری کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی حسابداری از رشته ریاضی 1401-1400 سهمیه مناطق

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی حسابداری کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای حسابداری چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی حسابداری 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی حسابداری کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی حسابداری از رشته ریاضی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی حسابداری سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی حسابداری از رشته ریاضی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1769 حسابداری-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 73.4 74.69 68 38.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.1 41.5 10.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3763 حسابداری-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 33.4 58.7 73.4 29.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14 17.79 10.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3998 حسابداری-روزانه-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی 22.7 56 58.7 25.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 18.6 9.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5373 حسابداری-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 17.39 36 17.39 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
22.29 16.29 9.6 مرد-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5396 حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 25.39 29.39 57.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 26.7 17.2 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5733 حسابداری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 21.39 9.39 24 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 20 8.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8543 حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد لواسانات 61.4 57.4 48 53.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 11.19 20 زن-لواسانات
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12537 حسابداری-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد 24 37.4 30.7 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0 4.8 مرد-دماوند
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17396 حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران شيراز 21.39 17.39 25.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 5.8 زن-شیراز

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی حسابداری از رشته ریاضی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی حسابداری سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی حسابداری از رشته ریاضی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5341 حسابداری-روزانه-دانشگاه قم 38.7 29.39 49.4 26.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 6.69 11.5 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5840 حسابداری-روزانه-دانشگاه یزد 14.69 40 18.7 34.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 11.89 24.79 مرد-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6443 حسابداری-روزانه-دانشگاه سمنان 28 29.39 22.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.69 5.19 4.8 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16721 حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران اراک 24 14.69 12 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 1.5 4.8 زن-اراک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16915 حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان 10.69 12 12 57.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0 2 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17554 حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم 30.7 49.4 57.4 28
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 -2.9 6.69 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17656 حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد 12 26.7 44 5.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0 0 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
25140 حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي پسران بوشهر 6.69 14.69 8 -2.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 1.5 -1.89 مرد-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
40760 حسابداری-غیر انتفاعی-استان قزوین- موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک -13.3 17.39 10.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-2.29 6 3.9 مرد-آبیک

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی حسابداری از رشته ریاضی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی حسابداری سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی حسابداری از رشته ریاضی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6357 حسابداری-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران) 26.7 49.4 16 33.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0 2 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12715 حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ملارد 0 6.69 -16 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 3.79 2.9 مرد-ملارد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.7/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …