رتبه قبولی تربیت بدنی دانشگاه ها رشته انسانی 1401-1400

رتبه قبولی تربیت بدنی از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه قبولی تربیت بدنی دانشگاه ها رشته انسانی 1401-1400

رتبه قبولی تربیت بدنی دانشگاه ها از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی تربیت بدنی دانشگاه ها از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی تربیت بدنی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

رتبه های قبولی تربیت بدنی دانشگاه ها در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه قبولی تربیت بدنی دانشگاه ها 1401-1400 در رشته علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی تربیت بدنی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین رتبه های قبولی تربیت بدنی دانشگاه های مختلف در کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی تربیت بدنی به دست بیاورید.

رتبه قبولی تربیت بدنی رشته انسانی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های تربیت بدنی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی تربیت بدنی، محل قبولی و کارنامه های قبولی تربیت بدنی منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
668-زن-مشهدعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد405669.420
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
15.644.57065
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
41.27026.793.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1420-زن-تهرانعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه تهران4046.750.71.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
14.64042.2945
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
26.738.437.486.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2694-زن-مشهدعلوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد2432520
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2993.457.7935
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.866.699.3961.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5307-مرد-تهرانعلوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران-1.2933.442.777.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
051.231.230
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
32.2926.71665
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7143-زن-تهرانعلوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران1229.39520
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.575.5947.7910
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
08.39066.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
11477-مرد-کرجعلوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)2034.7200
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
024.521.230
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
05055

رتبه قبولی تربیت بدنی از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های تربیت بدنی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی تربیت بدنی، محل قبولی و کارنامه های قبولی تربیت بدنی منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2860-زن-تهرانعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه تهران37.470.6953.450.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3948.963.423.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.326.726.765
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3447-زن-مشهدعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد30.741.4848
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.571.1952.2926.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-4.473.49.3978.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5452-زن-اصفهانعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه اصفهان34.73250.738.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
037.7952.2935
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.313.3917.3943.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5734-زن-تهرانعلوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران22.722.7245.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.586.6935.5938.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.831.72061.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7181-زن-قمعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه قم34.717.3942.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
08021.226.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
063.422.771.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7190-زن-رشتعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت10.6942.7320
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.548.915.651.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.523.391270
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8991-زن-شهرکردعلوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهرکرد21.3921.3937.42.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6944.522.2926.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.1928.39473.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9899-مرد-نیشابورعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه نیشابور9.3910.6945.45.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
073.433.428.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
21.231.7-6.5943.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
10631-زن-شهرکردعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه شهرکرد324240
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
046.721.20
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.338.417.3976.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
10919-زن-قمعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه قم1638.725.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6957.7928.8931.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.528.3910.6936.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
17413-مرد-شیرازعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه شیراز13.3933.421.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
044.517.7921.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.415856.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
19102-مرد-اهوازعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز129.39241.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
064.5103.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1036.713.3935
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
20210-زن-ایلامعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه ایلام0-5.318.76.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-22018.89-10
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
17.7956.714.6920
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
24532-مرد-رشتعلوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت166.691257.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
013.3926.76.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.76.69831.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
25216-مرد-ملایرعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه ملایر9.3910.6933.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.248.915.65
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.591018.760

رتبه قبولی تربیت بدنی از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های تربیت بدنی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی تربیت بدنی، محل قبولی و کارنامه های قبولی تربیت بدنی منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
23708-زن-ارومیهعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه ارومیه10.6929.3922.768
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6902.2923.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-1.110445
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
24852-مرد-زنجانعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه زنجان5.41.3946.7-1.29
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
022.2915.68.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
21.233.42476.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
26112-مرد-رشتعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت2814.6934.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
011.1927.796.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.733.46.6965
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
29818-زن-اراکعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه اراک42830.74
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
071.1914.523.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
056.7055
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
30315-زن-سمنانعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه سمنان25.3913.39246.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
053.411.1913.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.39513.3968.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
30978-زن-شهرکردعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه شهرکرد14.692436-8
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3973.433.433.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.31.71.3920
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
35412-مرد-اهوازعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز422.721.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
071.1916.725
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
023.39455
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
36706-زن-تهرانعلوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران8202020
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.251.27.88.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.516.721.3940
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
36765-مرد-همدانعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان17.3910.691.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
028.8917.7910
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1.25010.6943.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
40966-مرد-اردبیلعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل-2.5926.717.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.262.295.591.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
21.246.7056.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
46374-مرد-کرمانعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان02018.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
084.5-1.18.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
016.7083.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
48107-مرد-کاشانعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه کاشان1.3922.713.399.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
044.517.798.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.295830
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
49299-زن-مراغهعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه مراغه3212326.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.26025.611.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.31.721.393.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
62859-زن-زابلعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه زابل6.6914.6929.39-8
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0-2.21.213.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.702060
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
67367-مرد-ایلامعلوم ورزشی-روزانه-دانشگاه ایلام010.69-13.3-2.59
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.69-4.425.618.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3921.7-5.346.7
4/5 - (7 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …