رتبه قبولی تربیت بدنی دانشگاه ها رشته انسانی 1401-1400

رتبه قبولی تربیت بدنی از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه قبولی تربیت بدنی دانشگاه ها رشته انسانی 1401-1400

رتبه قبولی تربیت بدنی دانشگاه ها از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی تربیت بدنی دانشگاه ها از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی تربیت بدنی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی تربیت بدنی دانشگاه ها در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه قبولی تربیت بدنی دانشگاه ها 1401-1400 در رشته علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی تربیت بدنی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین رتبه های قبولی تربیت بدنی دانشگاه های مختلف در کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی تربیت بدنی به دست بیاورید.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه قبولی تربیت بدنی رشته انسانی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های تربیت بدنی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی تربیت بدنی، محل قبولی و کارنامه های قبولی تربیت بدنی منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
668-زن-مشهد علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 40 56 69.4 20
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
15.6 44.5 70 65
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
41.2 70 26.7 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1420-زن-تهران علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه تهران 40 46.7 50.7 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
14.6 40 42.29 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 38.4 37.4 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2694-زن-مشهد علوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 24 32 52 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 93.4 57.79 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 66.69 9.39 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5307-مرد-تهران علوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران -1.29 33.4 42.7 77.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 51.2 31.2 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
32.29 26.7 16 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7143-زن-تهران علوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 12 29.39 52 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 75.59 47.79 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 8.39 0 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11477-مرد-کرج علوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 20 34.7 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 24.5 21.2 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 5 0 55

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه قبولی تربیت بدنی از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های تربیت بدنی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی تربیت بدنی، محل قبولی و کارنامه های قبولی تربیت بدنی منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2860-زن-تهران علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه تهران 37.4 70.69 53.4 50.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 48.9 63.4 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 26.7 26.7 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3447-زن-مشهد علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 30.7 41.4 84 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 71.19 52.29 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-4.4 73.4 9.39 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5452-زن-اصفهان علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه اصفهان 34.7 32 50.7 38.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 37.79 52.29 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 13.39 17.39 43.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5734-زن-تهران علوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 22.7 22.7 24 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 86.69 35.59 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 31.7 20 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7181-زن-قم علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه قم 34.7 17.39 42.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 80 21.2 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 63.4 22.7 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7190-زن-رشت علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 10.69 42.7 32 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 48.9 15.6 51.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 23.39 12 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8991-زن-شهرکرد علوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهرکرد 21.39 21.39 37.4 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 44.5 22.29 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 28.39 4 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9899-مرد-نیشابور علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه نیشابور 9.39 10.69 45.4 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 73.4 33.4 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
21.2 31.7 -6.59 43.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10631-زن-شهرکرد علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه شهرکرد 32 4 24 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 21.2 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 38.4 17.39 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10919-زن-قم علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه قم 16 38.7 25.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 57.79 28.89 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 28.39 10.69 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17413-مرد-شیراز علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه شیراز 13.39 33.4 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 44.5 17.79 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 15 8 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19102-مرد-اهواز علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 12 9.39 24 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 64.5 10 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 36.7 13.39 35
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
20210-زن-ایلام علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه ایلام 0 -5.3 18.7 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2 20 18.89 -10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 56.7 14.69 20
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
24532-مرد-رشت علوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 16 6.69 12 57.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 13.39 26.7 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 6.69 8 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
25216-مرد-ملایر علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه ملایر 9.39 10.69 33.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 48.9 15.6 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 10 18.7 60

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه قبولی تربیت بدنی از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های تربیت بدنی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی تربیت بدنی، محل قبولی و کارنامه های قبولی تربیت بدنی منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
23708-زن-ارومیه علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه ارومیه 10.69 29.39 22.7 68
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 0 2.29 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 10 4 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
24852-مرد-زنجان علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه زنجان 5.4 1.39 46.7 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 15.6 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
21.2 33.4 24 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
26112-مرد-رشت علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 28 14.69 34.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 11.19 27.79 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 33.4 6.69 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
29818-زن-اراک علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه اراک 4 28 30.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 14.5 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 56.7 0 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
30315-زن-سمنان علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه سمنان 25.39 13.39 24 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 11.19 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 5 13.39 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
30978-زن-شهرکرد علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه شهرکرد 14.69 24 36 -8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 73.4 33.4 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 1.7 1.39 20
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
35412-مرد-اهواز علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 4 22.7 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 16.7 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 23.39 4 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
36706-زن-تهران علوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 8 20 20 20
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 51.2 7.8 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 16.7 21.39 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
36765-مرد-همدان علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 17.39 10.69 1.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 28.89 17.79 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 50 10.69 43.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
40966-مرد-اردبیل علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل -2.59 26.7 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 62.29 5.59 1.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
21.2 46.7 0 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
46374-مرد-کرمان علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 0 20 18.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 84.5 -1.1 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 16.7 0 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
48107-مرد-کاشان علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه کاشان 1.39 22.7 13.39 9.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 44.5 17.79 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 5 8 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
49299-زن-مراغه علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه مراغه 32 12 32 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 60 25.6 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 1.7 21.39 3.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
62859-زن-زابل علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه زابل 6.69 14.69 29.39 -8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 -2.2 1.2 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 0 20 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
67367-مرد-ایلام علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه ایلام 0 10.69 -13.3 -2.59
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 -4.4 25.6 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 21.7 -5.3 46.7

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4/5 - (7 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …