تخمین رتبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

تخمین رتبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99
تخمین رتبه
21

تخمین رتبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

برای درک هرچه بیشتر تخمین رتبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99، ابتدا باید فرمولها و مبانی محاسبه درصدها، تراز ها و در نهایت رسیدن از تراز به رتبه در سهمیه و بدون سهمیه را بدانید.

در کارنامه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، مهم ترین داده ای که باید براساس آن انتخاب رشته کنید، رتبه شما در سهمیه است. رتبه در سهمیه در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99، همانند سالهای گذشته براساس نمره کل یا تراز شما در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تعیین می شود. نمره کل یا تراز شما نیز براساس معدل شما به اضافه درصدها و نمراتی که در هر درس در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به دست آورده اید، محاسبه می شود. حتما توجه داشته باشید که نمره تراز یا همان نمره کل شما نیز به درصد در کارنامه قید می شود. هر قدر ضریب درسی در رشته کنکور ارشد وزارت بهداشت بالاتر باشد، تاثیرگذاری آن بر روی نمره کل یا تراز شما در کارنامه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت چندین برابر می شود. در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99، فرمولهایی که برای محاسبه تراز نهایی و رتبه داوطلب در سهمیه و رتبه بدون سهمیه (رتبه داوطلب ارشد وزارت بهداشت به صورت آزاد) به گونه ای آمده است که بسیار غیر قابل فهم است. سعی می کنیم با بیانی بسیار ساده به شما این محاسبات را تفهیم کنیم.

محاسبه نمره کل یا تراز کنکور ارشد وزارت بهداشت

در سلسله مراتب رتبه دهی شما در کارنامه ارشد وزارت بهداشت، اولین چیزی که اهمیت دارد، مقدار درصد های شما، ضرایب دروس و معدل شماست. فرمول کلی محاسبه تراز در کارنامه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 به شکل زیر خواهد بود:

تراز آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت = (تراز به دست آمده از آزمون کتبی ارشد وزارت بهداشت × 0.8) + معدل اعلامی داوطلب

بنابراین در کارنامه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شما، درصدهایی که در هر درس به دست آورده اید، براساس فرمول زیر، تراز علمی آزمون کتبی ارشد وزارت شما را رقم می زند. تراز علمی آزمون ارشد وزارت بهداشت با فرمول زیر محاسبه می شود:

تراز علمی داوطلب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت = (مجموع نمره تزارهای هر درس ضربدر ضریب آن درسها) ÷ جمع کل ضرایب درسهای رشته

اینکه نمره تراز یا نمره خام هر درس در کارنامه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت چگونه محاسبه می شود را حالا توضیح می دهیم و پس از توضیح آن، یکبار دیگر فرمول تراز علمی را برای شما شفاف تر می کنیم.

فرض کنید یک داوطلب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در رشته بیوشیمی بالینی، در درس بیوشیمی بالینی درصدی که کسب کرده است 50 درصد باشد. سازمن سنجش پزشکی، ابتدا بالاترین درصدی را که در درس بیوشیمی زده شده است را پیدا می کند. فرض کنید بالاترین درصدی که برای درس بیوشیمی در آزمون ارشد بیوشیمی بالینی زده شده است، 80 درصد باشد. براساس تقسیم درصد کسب شده داوطلب اردش بیوشیمی بالینی به بالاترین درصد زده شده در درس بیوشیمی بالینی، نمره خام یا تراز درس بیوشیمی بالینی محاسبه می شود. یعنی باید عدد 50 را بر عدد 80 تقسیم کنیم و سپس حاصل تقسیم را در عدد 100 ضرب کنیم. جواب به دست آمده عدد 62.5 خواهد بود. بنابراین نمره تراز درس بیوشیمی این داوطلب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در درس بیوشیمی معادل 62.5 خواهد بود.

پس فرمول به دست آوردن تراز هر یک از درسها در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به شکل زیر می باشد:

نمره تراز درس در کنکور ارشد وزارت بهداشت = درصد کسب شده داوطلب در آن درس ÷ بالاترین درصدی که در آن درس زده شده است

در نهایت عدد به دست آمده از فرمول بالا در عدد 100 ضرب می شود تا نمره خام که قرار است به درصد بیان شود، به صورت درصدی به دست آید. تک تک درس های دیگر رشته ای که کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت آن را شرکت کرده اید براساس حاصل تقسیم درصد شما در آن درس کسب کرده اید به بالاترین درصدی که یک داوطلب زده است و در نهایت ضربدر عدد 100 محاسبه می شود و در نهایت این نمرات خام در هر درس در ضریب آن درس ضرب می شود و در نهایت همه این اعداد با یکدیگر جمع می شوند و حاصلجمع انها در عدد 0.8 ضرب می شود. دلیل این ضرب شدن در عدد 0.8 برای محاسبه تراز کارنامه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، این است که سقف تاثیر تراز علمی شما، 80 نمره بیشتر نیست و 20 نمره مابقی مربوط به معدل شماست. این حاصل ضرب در عدد 0.8 به جمع کل ضرایب رشته تقسیم می شود. بدین ترتیب، نمره تراز علمی آزمون کارشناسی ارشد شما در وزارت بهداشت محاسبه می شود.

تاثیر معدل در رتبه کنکور ارشد وزارت بهداشت

عددی که از فرمول تراز علمی کسب شده در آزمون ارشد وزارت بهداشت به دست آمده است مستقیماً با عدد معدل شما جمع می شودذ و در نهایت تراز نهایی شما محاسبه می شود. مثلا اگر داوطلبی دارای نمره و تراز علمی 50 شده باشد و معدلش 15 باشد، تراز نهایی او جمع عدد 50 و 15 یعنی عدد 65 خواهد بود. بنابراین همانطور که می بینید، معدل تاثیر خوبی در نمره تراز شما خواهد گذاشت.

حداکثر نمره تراز در کارنامه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99، عدد 100 خواهد بود که سقف تاثیرگذاری معدل در این عدد، 20 نمره خواهد بود. بنابراین 80 نمره ماکزیمم نمره ترازیست که یک داوطلب می تواند در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به دست بیاورد و مابقی این تراز که 20 نمره است از طریق معدل او حساب می شود.

محاسبه رتبه داوطلب در کنکور ارشد وزارت بهداشت

در کارنامه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت شما در سال 99، رتبه ای به نام رتبه در سهمیه درج شده است. این رتبه در سهمیه، رتبه ایست که شما در سهمیه ثبت نامی خودتان به دست آورده اید. سهمیه هایی که در کنکور کارشناسی وزارت بهداشت وجود دارد عبارتند از:

  1. سهمیه آزاد: سهمیه آزاد در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، سهمیه عادی و معمول است که در آن هیچ مزیتی به داوطلب برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت داده نمی شود و داوطلب مستقیماً براساس نمره تراز علمی و معدل خود و در نهایت تراز نهایی محاسبه شده آزمون ارشد وزارت بهداشت، انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خود را انجام می دهد و در نهایت قبولی او نیز بر اساس همین رتبه وی در سهمیه آزاد مورد بررسی قرار می گیرد.
  2. سهمیه 25 درصد ایثارگران: این سهمیه به جانبازان بالاتر از 25 درصد جانبازی، همسر و فرزندان آنها اختصاص می یابد. مزیت داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران در کنکور ارشد وزارت بهداشت در این است که اولاً 25 درصد معادل یک چهارم از ظرفیت هر کد رشته محل دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت متعلق به آنهاست و دوماً در صورت کسب حداقل 70 درصد نمره خام یا تراز آخرین فرد مجاز شده به انتخاب رشته در سهمیه آزاد، مجاز به انتخاب رشته می شوند و قبولی آنها نیز مستلزم کسب همین حداقل 70 درصد نمره تراز است. البته اینکه داوطلب صرفاً این 70 درصد نمره تراز سهمیه آزاد را به دست بیاورد برای قبولی کافی نمی باشد چونکه داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران با یکدیگر مقایسه می شوند و هر قدر مقدار تراز داوطلبی در سهمیه 25 درصد ایثارگران به آخرین داوطلب قبولی سهمیه آزاد در یک رشته و دانشگاه نزدیکتر باشد، شانس قبولی بیشتری خواهد داشت.
  3. سهمیه 5 درصد ایثارگران: این سهمیه مخصوص جانبازان زیر 25 درصد جانبازی، همسر و فرزندان آنهاست. مزیتهایی که در سهمیه 25 درصد ایثاگران عنوان شد، برای داوطلبان سهمیه 5 درصد ایثارگان نیز وجود دارد و تنها تفاوتی که داوطلبان این سهمیه با سهمیه 25 درصد ایثارگران در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت دارند این است که آنها فقط 5 درصد از ظرفیت پذیرش هر کد رشته محل موجود در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را خواهند داشت.
  4. سهمیه رزمندگان: این سهمیه متعلق به داوطلبانیست که تا 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته اند و تفاوتی که با سهمیه ایثارگران در این تفاوت دارد که باید 80 درصد نمره تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد را باید به دست بیاورند. در کل اطلاعاتی درباره درصد ظرفیت پذیرش این افراد از ظرفیت هر کد رشته محل دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت اعلام نشده است.

تخمین رتبه رایگان ارشد وزارت بهداشت در سال 99

تخمین رتبه رایگان کنکور ارشد 99 وزارت بهداشت، توسط دپارتمان های تخصصی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به صورت رایگان انجام می شود. همچنین می توانید در فروم ها و انجمن های گفتگوی آزاد رشته های مختلف ارشد وزارت بهداشت نیز سوالات و نظرات خود را با دیگر هم رشته ای های خود مطرح کنید. مشاوران تخصصی هر کدام از رشته ارشد وزارت بهداشت نیز، در این فروم ها حضور دارند تا علاوه بر مدیریت موضوعات مورد بحث در زمینه کنکور ارشد 99 وزارت بهداشت، جواب سوالات شما را بدهند.

در رشته های زیر، خدمات تخمین رتبه رایگان وجود دارد:

ارشد پرستاری

ارشد علوم آزمایشگاهی 1 در رشته های بیوشیمی بالینی، بیوتکنولوژی پزشکی و ژنتیک پزشکی

ارشد علوم آزمایشگاهی 2 در رشته ای ایمنی شناسی پزشکی و هماتولوژی (خون شناسی)

ارشد علوم آزمایشگاهی 3 شامل رشته های میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی و انگل شناسی پزشکی

ارشد تغذیه

ارشد مامایی

ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

ارشد مهندسی بهداشت محیط

ارشد سم شناسی پزشکی

ارشد شیمی دارویی وزارت بهداشت

ارشد فیزیوتراپی

ارشد فیزیک پزشکی

ارشد آمار زیستی

ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

ارشد آموزش هوشبری

ارشد اپیدمیولوژی

ارشد اقتصاد بهداشت

ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

ارشد اتاق عمل

ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

ارشد تصویربرداری پزشکی

ارشد مهندسی پزشکی (زیست مواد/بیومواد)

ارشد گفتار درمانی

ارشد کار درمانی

ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت

ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ها

ارشد علوم و صنایع غذایی وزارت بهداشت

ارشد بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

ارشد تاریخ پزشکی

ارشد فیزیولوژی پزشکی

ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت، برای پیدا کردن رتبه احتمالی براساس درصدهای به دست آمده از کنکور امسال یعنی سال 99 است. در تخمین رتبه همواره یک سری سوال ثابت برای داوطلبان کنکور ارشد بهداشت مطرح می شود که با کلیک بر روی علامت +، بعضی از این سوالات را می توانید مشاهده کنید.

بالاترین تراز یا نمره کل در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، چند است؟

در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. 20 نمره متعلق به معدل و 80 نمره مروبط به آزمون کتبی ارشد بهداشت.

با توجه به تغییر ضریب درس زبان و بیشتر شدن اهمیت درس زبان در کنکور ارشد، احتمال قبولی بدون داشتن درصد در زبان امکان دارد؟

آزمون ارشد وزارت بهداشت، در مجموع آزمونی است که بهتر است درسی را در آن بدون درصد نگذارید، مگر اینکه با زدن سوالات، احتمال زدن درصد منفی بالا باشد. در کل با افزایش ضریب درس زبان در کنکور ارشد وزارت بهداشت 99، در شرایطی که زبان را سفید گذاشته اید باید درصد دروس دیگر را بسیار بالاتر بزنید تا براساس میانگین موزون دروس بتوانید، شرایط بد در درس زبان را جبران کنید.

تخمین رتبه ارشد بهداشت براساس داده های یک سال انجام می شود یا براساس داده های چند سال؟
اصولاً تخمین رتبه باید براساس تحلیل سوالات سال 99 از نظر سختی و آسانی و سپس یافتن سالی که سوالات تا حد زیادی از نظر سختی و آسانی مشابه با سال 99 بوده است، باید انجام شود. در حال حاضر سیستم های نرم افزای تخمین رتبه ارشد بهداشت، صرفاً براساس سال گذشته و بدون شبیه سازی با سال های اخیر و آنالیز سختی و آسانی سوالات انجام می شود که چنین امری اشتباه است.

Load More

سلام ببخشید مزاحم شدم با رتبه ی ۷۶۱سلامت جامعه ۸۸۲داخلی جراحی کودکان 873سالمندی ۹۱۷و روان ۱۱۸۰ تراز هم با معدل ۵۸_۵۹_۶۰و بدن معدل ۵۱_۵۲_۵۳_۵۴هستند آیا احتمال شهریه پرداز داخلی ارومیه تبریز اردبیل سنندج و آزاد تهران خوراسگان یزد ونجف آباد هست روزانه احتمال داره ؟؟؟؟

سلام. شانسی برای روزانه ندارید کلا.
برای شهریه پرداز و آزاد هم شهرهای بزرگ و دانشگاههای خوب شانس زیادی ندارید ولی می تونید برای دانشگاه های سنندج و اردبیل تا حدودی خوش بین باشید.
برای مشاوره کامل انتخاب رشته ارشد هم می تونید از لینک زیر استفاده کنید.
مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

سلام
ببخشید من رتبم در پرستاری۷۹۶ شده
میخواستم ببینم شانس قبولی روزانه دارم؟
و چه رشتهایی امکان قبولی دارم ؟
سهمیه ۵درصدی هم دارم

سلام
ببخشید من رتبم در پرستاری۷۹۶ شده
میخواستم ببینم شانس قبولی روزانه دارم؟
و چه رشتهایی امکان قبولی دارم ؟

سلام رشته علوم آزمایشگاهی 3 هستم
باکتری 45%
زیست سلولی 8/3%
ویروس 11%
انگل 6/7%
ایمونو6/7%
قارچ 0 %
زبان 10/8
معدل 15/41

سلام
درصدهای من درارشد تغذیه 99:
تغذیه 60
زبان 73
بیوشیمی 42
فیزیولوژی15
ضریب تغذیه 4 زبان 3 بیوشیمی2 فیریو 2
حدودا رتبه من چند میشه؟
با تشکر

سلام با درصد کودکان ۴۷ مادرو نوزاد ۴۳ داخلی ۳۰ بهداشت ۱۶ زبان ۶۷ روان ۵۴ با معدل ۱۶/۴۵ در گرایش بهداشت جامعه کودکان و مادر و نوزاد حدودا چند میشه؟

سلام. در این باره تو دفترچه انتخاب رشته هیچی گفته نشده ولی در مجموع ظرفیتهای خالی در رابطه با سهمیه ها رو اول به خود سهمیه ای های پایین تر و بعد به سهمیه آزاد می دن

21 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

تخمین رتبه ارشد گفتار درمانی 99
تخمین رتبه
تخمین رتبه ارشد گفتار درمانی 99

تخمین رتبه ارشد گفتار درمانی 99 اساس تخمین رتبه ارشد گفتار درمانی در سال 99، تبدیل درصدها به نمره کل یا همان نمره تراز است. حد نهایی نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. در تعیین رتبه ارشد گفتار درمانی، سازمان سنجش از دو نمره …

دانلود سوالات ارشد علوم و صنایع غذایی وزارت بهداشت 99
تخمین رتبه
دانلود سوالات ارشد علوم و صنایع غذایی وزارت بهداشت 99

دانلود سوالات ارشد علوم و صنایع غذایی وزارت بهداشت 99 کنکور ارشد علوم و صنایع غذایی وزارت بهداشت سال 99 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، سرانجام پس از کش و قوس های فراوان برگزار شد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد علوم و صنایع غذایی وزارت بهداشت 99 …

تخمین رتبه ارشد علوم و صنایع غذایی وزارت بهداشت 99
تخمین رتبه
تخمین رتبه ارشد علوم و صنایع غذایی وزارت بهداشت 99

تخمین رتبه ارشد علوم و صنایع غذایی وزارت بهداشت 99 اساس تخمین رتبه ارشد علوم و صنایع غذایی وزارت بهداشت در سال 99، تبدیل درصدها به نمره کل یا همان نمره تراز است. حد نهایی نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. در تعیین رتبه …