تخمین رتبه ارشد 1400

تخمین رتبه کارشناسی ارشد 1400
تخمین رتبه
11

تخمین رتبه ارشد 1400

در تخمین رتبه ارشد 1400، باید ابتدا بدانید که در هر درس چه رتبه هایی را به دست آورده اید. پس از انتشار کلید اولیه سوالات کارشناسی ارشد 1400 و خود سوالات کارشناسی ارشد در سایت سازمان سنجش، شما باید عملکرد خود را ارزیابی کنید و براساس گزینه های که زده اید و کلید سوالات خود سازمان سنجش، به بررسی درصدهای خود بپردازید.

همه فرمول های مورد نیاز برای تخمین رتبه 1400

قبل از پرداختن به تخمین رتبه ارشد نقشه برداری 1400 در تک تک کد ضریب ها و گرایشهای مرتبط با آنها، فرمولهای محاسبه رتبه کنکور ارشد را باید بدانید.


{فرمول محاسبه درصد در هر درس}

درصد هر درس = ((3×تعداد سوالات صحیح – تعداد سوالات غلط) ÷ تعداد کل سوالات آن درس×3) × 100{فرمول محاسبه درصد وزنی هر درس}

درصد وزنی درس = درصد آن درس × ضریب آن درس{فرمول محاسبه میانگین وزنی کل دروس}

میانگین وزنی دروس= (جمع کل درصد وزنی همه دروس) ÷ (جمع کل ضرایب دروس){فرمول محاسبه تراز خام علمی}

تراز خام علمی = (میانگین وزنی دروس) ÷ (بالاترین میانگین وزنی به دست آمده){فرمول محاسبه تراز مفید علمی}

تزار علمی مفید = تراز خام علمی × 8000{فرمول محاسبه معدل موثر}

معدل موثر = معدل کل × ضریب کیفیت دانشگاه

ضریب کیفیت هر دانشگاه متفاوت است. مثلاً ضریب تأثیر دانتشگاه های آزاد عدد یک است. یعنی معدل شما هر چه باشد، معدل موثر شما نیز همان خواهد بود ولی برای دانشگاه های سراسری، این ضریب بین عدد 1.05 تا 1.1 است.{فرمول محاسبه تراز معدل}

تراز معدل = معدل موثر × 100{فرمول محاسبه تراز نهایی}

تراز کل = تراز مفید علمی + تراز معدل


در نهایت ترازها را از بزرگترین به کوچکترین مرتب می کنند و بالاترین تراز به دست آمده رتبه یک را کسب می کند و تراز شما در این مرتب کردن در یک ردیفی قرار می گیرد که همان رتبه شما خواهد بود.

محاسبه درصدهای 1400 برای تخمین رتبه ارشد

برای گرفتن درصدهای خودتان، کافیست که تعداد سوالات صحیحی را که زده اید در عدد سه ضرب کنید و سپش آن را از تعداد سوالات غلط کم کنید و در نهایت در سه برابر تعداد سوالات تقسیم کنید. یعنی فرمول درصدگیری برای تخمین رتبه ارشد براساس سوالات 1400، چنین فرمولی می شود:

درصد هر درس = ((3×تعداد سوالات صحیح – تعداد سوالات غلط) ÷ تعداد کل سوالات آن درس×3) × 100

مثلا به فرض مثال اگر در درس ریاضی 30 سوال داده شود و شما 15 سوال را درست زده باشید و 8 سوال را غلط زده باشید، درصد شما در درس ریاضی براساس فرمول درصدگیری بالا، چنین می شود:

درصد درس ریاضی:

تعداد جوابهای صحیح: 15 = (15 × 3 = 45)

تعداد جوابهای غلط: 8

اثر منفی جوابهای غلط: 45 – 8 = 37

تعداد کل سوالات: 30 = (30 × 3 = 90)

نمره کل درس ریاضی: 37 ÷ 90 = 0.4111

درصد درس ریاضی: 0.4111 × 100 = 41.11 %

بنابراین شما درصدهای هر درس را براساس فرمولی که گفته شد و مراحل محاسباتی بالا به دست می آورید و در نتیجه درصدهای هر درس را برای تخمین رتبه ارشد 1400 خودتان محاسبه می کنید.

پس از گرفتن این درصدها حالا نوبت این است که شما بدانید، چطور این درصدها را مانند سازمان سنجش، تبدیل به تراز و در نهایت رتبه خود بکنید.

به دست آوردن تراز یا نمره برای تخمین رتبه ارشد 1400

محاسبه تراز براساس فرمول سازمان سنجش، شاید در ابتدا برای شما بسیار سخت باشد. اگر مراحل زیر را برای تخمین رتبه ارشد خود دنبال کنید، پیچیدگی و سختی محاسبه تراز کمتر می شود. شما برای تخمین رتبه ارشد 1400، در مرحله دوم باید بدانید که سازمان سنجش برای محاسبه تراز شما، هم تراز علمی یا همان آزمون ارشد 1400 شما را محاسبه می کند و هم تراز معدل موثر را. سپس این دو تراز را با هم جمع می کند و تراز یا همان نمره کل شما را محاسبه می کند.

تخمین رتبه ارشد 99

تخمین رتبه ارشد 1400

محاسبه میانگین درصدهای ارشد 1400 برای تخمین رتبه

برای محاسبه تراز علمی یا همان تراز آزمون کتبی شما، سازمان سنجش ابتدا باید میانگین کل درصدهای شما را محاسبه کند. برای محاسبه میانگین کل درصدهای شما، سازمان ینجش از این فرمول استفاده می کند. بنابراین شما باید درصدهای خودتان را که به دست آورده اید را براساس فرمول زیر تبدیل به میانگین کل درصدهای آزمون ارشد خودتان بکنید:

میانگین کل درصدهای شما در ارشد 1400= (جمع کل درصد هر درس شما × ضریب آن درس در کنکور) ÷ (جمع کل ضرایب کل دروس آزمون)

محاسبه تراز علمی یا نمره کل علمی برای تخمین رتبه ارشد 1400

پس از آنکه شما برای تخمین رتبه ارشد خود برای سال 1400، مرحله بالا را اجرا کرده باشید به مرحله سوم می رسید که عملاً یکی از مراحل سخت است. شما باید بدانید که بالاترین میانگین درصدی که یک نفر در کنکور 1400 زده است چند است. عملاً چنین چیزی غیرممکن است. پس شما باید مجبور هستید، تخمین رتبه ارشد 1400 خود را براساس درصدها، ترازها و رتبه های سال قبل یعنی سال 99 محاسبه کنید. به عبارت دیگر شما باید بالاترین میانگین درصد را در ارشد رشته خود برای سال 1400 پیدا کنید. طبیعتاً کسی که رتبه یک کنکور پارسال شده است، به احتمال بسیار زیاد، بالاترین میانگین درصدهای کنکور ارشد رشته شما را در سال 99 به دست آورده است. در سایتهای اینترنتی مختلف، درصدهای رتبه یک کنکور درج شده است. با توجه به فرمولی که میانگین درصدهای خودتان را حساب کردید، می توانید میانگین درصدهای رتبه یک را نیز حساب کنید و خمان را به عنوان بالاترین میانگین درصدهای یک نفر در سال 99، لحاظ کنید. پس از محاسبه این میانگین درصد وارد مرحله سوم می شوید که به دست آوردن تراز خام شما براساس فرمول سنجش است. در این مرحله شما باید میانگین درصدهای خودتان را به بالاترین میانگین درصدهای به دست آمده تقسیم کنید. براساس سالهای قبل، برای ارشد 1400 نیز، محاسبه تراز علمی چنین فرمولی دارد:

تراز علمی شما = ((میانگین کل درصدهای شما در ارشد 1400) ÷ (بالاترین میانگین کل درصدها)) × (8000)

محاسبه تراز معدل موثر در تخمین رتبه ارشد 1400

با توجه به اینکه تراز کل در آزمون ارشد از 10000 نمره محاسبه می شود ولی سهم نمرات آزمون کتبی فقط 80 درصد است و تاثیر معدل موثر 20 درصد است، باید توجه داشته باشید که حاصل تقسیم میانگین درصدهای خودتان بر بالاترین میانگین را در عدد 8000 ضرب کنید. پس شما در واقع برای تخمین رتبه ارشد 1400، میانگین درصدهای محاسبه شده خودتان را بر بالاترین میانگین درصدهای به دست آمده در سال 998 تقسیم می کنید و در نهایت این تقسیم را در عدد 8000 ضرب می کنید.  در نهایت هر معدلی به دست آورده باشید، سازمان سنجش این معدل را در ضریب کیفیت دانشگاه شما ضرب می کند و معدل موثر به دست آمده را در عدد 100 ضرب می کند. 

تراز معدل موثر = معدل موثر × 100

محاسبه تراز کل نهایی تخمین رتبه ارشد

سازمان سنجش در نهایت برای اینکه تراز کل یا نمره کل شما را محاسبه کند و در کارنامه درج کند، دو عدد به دست آمده برای تراز علمی و تراز معدل موثر را با هم جمع می کند و در نتیجه تراز نهایی و یا نمره کل شما به دست می آید:

تراز کل ارشد = تراز علمی محاسبه شده براساس میانگین درصدها + معدل موثر

مثالی از تخمین رتبه ارشد 1400 روانشناسی بالینی

بیاید فرض کنیم، شما مثلا دانشجوی ارشد روانشناسی هستید و می خواهید تخمین رتبه ارشد 1400 خود را در گرایش روانشناسی بالینی به دست بیاورید.

ابتدا باید درسهایی را که برای ارشد روانشناسی بالینی، دارای ضریب هستند را بدانید. درسهایی که فقط برای گرایش بالینی در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی دارای ضریب هستند عبارتند از:

زبان تخصصی یا همان متون تخصصی روانشناسی به زبان انگلیسی با ضریب 2

علم النفس با ضریب 1

روانشناسی رشد با ضریب 2

روانشناسی بالینی با ضریب 3

آمار و روش تحقیق با ضریب 1

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی با ضریب 2

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان با ضریب 1

فرض میکنیم شما رد کنکو رارشد روانشناسی بالینی سال 1400، پس از انتشار کلیدها، درصدهای زیر را برای تخمین رتبه ارشد خودتان به دست آورده اید:

زبان تخصصی: 25 درصد

علم النفس: 30 درصد

روانشناسی رشد: 50 درصد

روانشناسی بالینی: 55 درصد

آمار و روش تحقیق: 12 درصد

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی: 40 درصد

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان: 39 درصد

در مرحله اول باید میانگین درصدهای خودتان را محاسبه کنید. برای این کار باید درصدهای محاسبه شده را در ضریب آن درس ضرب کنید. پس از ضرب کردن درصد هر درس در ضریب آن اعداد زیر به دست می آید

عنوان درس ضریب درس درصد محاسبه شده 99 درصد درس برای محاسبه میانگین
زبان تخصصی 2 25 50
علم النفس 1 30 30
روانشناسی رشد 2 50 100
روانشناسی بالینی 3 55 165
آمار و روش تحقیق 1 12 12
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 2 40 80
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 1 39 39
جمع کل 12 مهم نیست 476

حالا به راحتی می توانید میانگین کل درصدهای خود را برای تخمین رتبه ارشد 1400 خودتان به دست بیاورید:

میانگین کل درصدها = (جمع کل درصد هر درس در ضرب در ضریب آن درس) ÷ (جمع کل ضرایب درسها)

یعنی شما فقط کافیست ستون چهارم جدول بالا را در ستون دوم جدول بالا تقسیم کنید و به راحتی بتوانید میانگین کل درصدهای خود را برای تخمین رتبه ارشد 1400 خود محاسبه کنید.

در این مثال، میانگین کل این داوطلب برای می شود با:

میانگین کل درصدها = 476÷ 12 = 39.66%

حالا که میانگین کل درصدهای خود را به دست آورده اید، باید به سراغ به دست آوردن میانگین درصدهای نفر اول سال گذشته یعنی سال 99 بروید. رتبه یک ارشد روانشناسی بالینی در سال 99، رتبه یک کنکو رروانشناسی بالینی، درصدهای زیر را به دست آورده است: 

عنوان درس ضریب درس درصد درصد درس برای محاسبه میانگین
زبان تخصصی 2 74.44 148.88
علم النفس 1 68.89 68.89
روانشناسی رشد 2 78.33 156.66
روانشناسی بالینی 3 58.33 174.99
آمار و روش تحقیق 1 68.33 68.33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 2 75 150
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 1 33.33 33.33
جمع کل 12 مهم نیست 801.08

میانگین کل درصدهای رتبه یک ارشد بالینی 99 = 66.75%

بنابراین بالاترین میانگین به درست آمده در سال 99، برای ارشد روانشاسی بالینی برابر با 66.75 درصد بوده است.

حالا باید میانگین درصد خودتان را برای ارشد 1400 بر بالاترین میانگین درصد ارشد 99، تقسیم کنید و سپش عدد به دست آمده را در عدد 8000 ضرب کنید. بدین ترتیب تراز علمی شما به دست می آید.

تراز علمی داوطلب:

4753 = 8000 × (0.4753) = 66.75 ÷ 39.66

بنابراین تراز علمی داوطلب فرضی ما برابر عدد 4753 شده است. 

فرض کنیم معدل این داوطلب برابر عدد 18 باشد و در دانشگاه اصفهان لیسانس خود را گذرانده باشد. در این حالت با توجه به ضریب موثر معدل دانشگاه اصفهان که تقریبا برابر با 1.1 است، معدل موثر این داوطلب برابر می شود با: 

18.9 = 18 × 1.05 

سازمان سنجش برای آوردن و تاثیر معدل در نمره تراز کل، معدل موثر را در عدد 100 ضرب می کند. یعنی نمره تراز معدل موثر این داوطلب برابر می شود با:

1890 = 100 × 18.9

حالا باید با استفاده از فرمول نهایی محاسبه تراز نهایی داوطلب، تراز کل داوطلب را محاسبه کنیم.

تراز کل ارشد = تراز علمی محاسبه شده براساس میانگین درصدها + معدل موثر

بنابراین تراز نهایی این داوطلب برابر می شود با:

تراز علمی محاسبه شده داوطلب = 4753

تراز معدل موثر = 1890

تراز کل یا نمره کل نهایی = 4753 + 1890 = 6643

بنابراین تراز این داوطلب برابر شد با 6643 فقط یک مرحله دیگر برای تخمین رتبه ارشد 1400 باقی مانده است و آن این است که ببینیم تراز های مختلف در کنکور ارشد 1400 چه رتبه هایی را به دست آورده اند.

تخمین رتبه ارشد 1400 از روی تراز ها و رتبه های سال 99

برای تخمین رتبه ارشد رشته خودتان در سال 1400، باید بدانید که هر ترازی در سال 99، چه رتبه اری را به دست آورده است. این اطلاعات را سازمان سنجش محرمانه می داند و منتشر نمی کند. شما برای دانستن این اطلاعات بایددست به دامان اینترنت شوید. پس از جمع آوری اطلاعاتی که در اینترنت هستن، حالا باید تراز محاسبه شده خودتان را با ترازهای مشابه مقایسه کنید. رنج رتبه شما، تقریباً در نزدیکی رتبه هایی خواهد بود که تراز شما با آنها مشابه است.

براساس اطلاعاتی که وجود دارد رنج رتبه چنین ترازی بین 200 تا 300 خواهد بود. پس رتبه ارشد 1400 داوطلبی که در مثال برای ارشد روانشناسی بالینی در نظر گرفته بودیم برابر یا 200 تا 300 خواهد بود.

اما یک نکته مهم که همه نرم افزار ها و همه سیستم های تخمین رتبه ارشد 1400، از آن غفلت می کنند این است:

” سطح سختی و آسانی کنکور در هر سال نسبت به سال گذشته فرق می کند.”

ضریب سختی و آسانی کنکور 1400 بر روی تخمین رتبه ارشد

بنابراین دقیق ترین تخمین رتبه ارشد یک مرحله دیگر را نیز نیاز دارد و ان این است که ضریب آسانتر شدن و یا سخت تر شدن سوالات کنکور ارشد 1400 رشته خودتان را در ترازی که براساس داده های سال 99 محاسبه کرده اید، ضرب کنید. اگر سوالات آسانتر شده باشد باید تراز خود را در یک عدد کوچکتر از یک ضرب کنید، یعنی ترازی که براساس سال 99 حساب کرده اید، با توجه به آسانتر شدن سوالات، کمتر از ترازی خواهد بود که داوطلبان سال 99 به دست آورده اند. اگر سوالات سختتر شده باشد، باید تراز خودتان را در عددی بیشتر از یک ضرب کنید، چونکه ترازی که شما به دست آورده اید با سختتر شدن کنکور با ترازهای بالاتر از تراز محاسبه شده براساس سال 99، برابر است.

به دست آوردن ضریب سختی و آسانی نیازمند یک متخصص است. یعنی کسی که به سوالات مسلط است می تواند بگوید که سوالات کنکور سال 1400 نسبت به سال 99 چقدر سخت تر یا چقدر آسانتر شده است. براساس ضریبی که متخصص سوالات کنکور 1400 در دپارتمان های تخصصی مرکز مشاوران تخصیلی مشخص می کند، ما تخمین رتبه ارشد 1400 دقیق تری را نسبت به همه سیستمهای نرم افزاری تخمین رتبه ارشد انجام می دهیم.

با این کار تراز شما به صورت واقعی تر محاسبه می شود و عملاً تخمین رتبه شما یک تخمین رتبه بسیار بسیار دقیق خواهد شد.

سلام وقت بخیر
بنده در هرکدام از نرم افزارها که درصد های کسب شده ام را وارد میکنم (درصددروس که توسط سازمان سنجش در کارنامه ام کسب کردم و نوشته شده) رتبه ام را حدوداًنصف پایین تر از رتبه که در کارنامه ام اخذ شده را می آور. آیا ممکن هست سازمان سنجش دچار خطا ی مناسباتی شود

سلام. خیر امکان خطای سنجش در محاسبه رتبه براساس درصدها بسیار کمه ولی خطای نرم افزارها بسیار بیتره به دلیل اینکه همه شون براساس اطلاعات سال گذشته رتبه رو تخمین می زنند.

فقط با کنکور سال قبل میشه مقایسه کرد. مثلا با اطلاعات ۹۷ نمیشه برا ۹۹ تخمین داد؟

11 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

قوانین انتخاب رشته ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
انتخاب رشته ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

انتخاب رشته ارشد ترویج و آموزش کشاورزی انتخاب رشته ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ظرفیت پذیرش ارشد ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه …

قوانین انتخاب رشته ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
انتخاب رشته ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست

انتخاب رشته ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست انتخاب رشته ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ظرفیت پذیرش ارشد ایمنی، بهداشت و …

قوانین انتخاب رشته ارشد مهندسی بازرسی فنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
انتخاب رشته ارشد مهندسی بازرسی فنی

انتخاب رشته ارشد مهندسی بازرسی فنی انتخاب رشته ارشد مهندسی بازرسی فنی، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بازرسی فنی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بازرسی فنی در دانشگاه های مختلف در گرایش …