تخمین رتبه ارشد آموزش پزشکی 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد آموزش پزشکی 1400


قبل از پرداختن به موضوع تخمین رتبه ارشد آموزش پزشکی باید بدانید که این رشته به دلیل شیوع کرونا و استفاده از راهکارهای آنلاین و مجازی برای آموزش در حوزه های مختلف، بسیار محبوبیت پیدا کرده است و با توجه به سختی آموزش های عملی پزشکی از طریق غیرحضوری، یکی از چالشی ترین و الیته جذاب ترین حوزه های رشد یافته برای تحصیل قلمداد می شود.


اساس تخمین رتبه ارشد آموزش پزشکی در سال 1400، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست بیاورید 100 است. این به معنای این نیست که همه درس ها را باید صد در صد بزنید. بلکه به این معناست که شما اگر بالاترین درصد را بین همه رقبا بزنید، نمره کامل را می گیرید.

دریافت مشاوره تلفنی با مشاوران تخصصی تخمین رتبه و انتخاب رشته وزارت بهداشت 

در تعیین رتبه ارشد آموزش پزشکی در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال 1400، سازمان سنجش از دو نمره تراز استفاده می کند:

  1. تراز یا نمره علمی با سهم 80 درصدی (80 نمره از 100 نمره)
  2. تراز معدل با سهم 20 درصدی (20 نمره از 100 نمره)

تخمین رتبه رشته های زیرمجموعه آموزش پزشکی 1400

ارشد آموزش پزشکی، همچون یک سری دیگر از رشته های کنکور ارشد وزارت بهداشت در سال 1400، به صورت یک مجموعه که شامل سه رشته زیرمجموعه است، می باشد. در مجموعه آموزش پزشکی، سه رشته با دروس و ضرایب مختلف گنجانده شده است. در جدول زیر رشت های زیرمجموعه ارشد آموزش پزشکی قرار داده شده است.

رشته های زیرمجموعه ارشد آموزش پزشکی در سال 1400
آموزش پزشکی
یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی
تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

با توجه به رشد کرونا، رشته هایی مانند یادگیری الکترونیک و تکنولوژی آموزشی، حتی ارزنده تر و بهتر از خود ارشد آموزش پزشکی شده است. روند افزایش شغلی این رشته ها نیز رو به گسترش و افزایش است. حتی اگر کرونا هم سرکوب شود.


محاسبه نمره کل (تراز) علمی برای تخمین رتبه ارشد آموزش پزشکی در سال 1400

برای اینکه بتوانید درصدهای خودتان را با فرمول سازمان سنجش در سال 1400، به تراز یا نمره علمی تبدیل کنید، باید درصدهای دروس مرتبط با ارشد رشته آموزش پزشکی را در ضریب آن درس ضرب کنید و سپس به بالاترین درصدی که برای آن درس توسط یکی از داوطبان ارشد زده شده است تقسیم کنید.

دریافت مشاوره تلفنی با مشاوران تخصصی تخمین رتبه و انتخاب رشته وزارت بهداشت 

نمره تراز درس = درصد آن درس ÷ بالاترین درصد زده شده

در تخمین رتبه سال 1400، ابتدا نمره تراز هر درس از مجموعه ارشد آموزش پزشکی با فرمول بالا حساب می شود. سپس درصدهای هر درس به صورت جداگانه تبدیل به نمره تراز آن درس می شود. پس حتماً به خاطر داشته باشید که باید برای هر درس، تراز تعیین کنید. یعنی میانگین موزون و وزنی در ارشد آموزش پزشکی 1400، براساس فرمول وزارت بهداشت مد نظر نیست. در آزمون ارشد وزارت بهداشت، میانیگن وزنی درصدها مهم است ولی در آزمون ارشد بهداشت، درصد و تراز هر درس به صورت تکی ارزشمند است.

پس بدانید که چقدر اهمیت دارد که روی یک درس، بالاترین درصد را بین دیگران به دست بیاورید. چنین چیزی باعث می شود تا سرمایه گذاری خود را روی درسهایی که قوی تر هستید بگذارید تا دروس ضعیف.

در جداول زیر، دروس و ضرایب آنها را در رشته های مختلف ارشد مجموعه آموزش پزشکی در سال 1400، قرار می دهیم و تک تک راجع به آنها توضیح می دهیم.

دروس و ضرایب کارشناسی ارشد آموزش پزشکی به طور کامل در جدول زیر آمده است.

دروس و ضرایب دروس ارشد آموزش پزشکی در سال 1400
مبانی آموزش پزشکی 6
مدیریت آموزشی 2
روش تحقیق و آمار 3
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد آموزش پزشکی 1400 14

بعد از ضرب کردن تراز هر درس در ضریب آن درس، همه اعداد به دست آمده از این ضرب را با هم جمع می کنند. سپس حاصل جمع به دست آمده را به جمع کل ضرایب ارشد آموزش پزشکی ، یعنی عدد 14، تقسیم می کنند. اینگونه می شود که نمره علمی یا تراز علمی شما برای ارشد آموزش پزشکی محاسبه می شود.

دریافت مشاوره تلفنی با مشاوران تخصصی تخمین رتبه و انتخاب رشته وزارت بهداشت 

دروس و ضرایب کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی به طور کامل در جدول زیر آمده است.

دروس و ضرایب دروس ارشد یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی در سال 1400
مبانی آموزش پزشکی 6
مبانی کامپیوتر 2
روش تحقیق و آمار 3
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد آموزش پزشکی 1400 14

بعد از ضرب کردن تراز هر درس در ضریب آن درس، همه اعداد به دست آمده از این ضرب را با هم جمع می کنند. سپس حاصل جمع به دست آمده را به جمع کل ضرایب ارشد یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی، یعنی عدد 14، تقسیم می کنند. اینگونه می شود که نمره علمی یا تراز علمی شما برای ارشد آموزش پزشکی محاسبه می شود.

دروس و ضرایب کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی به طور کامل در جدول زیر آمده است.

دروس و ضرایب دروس ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی در سال 1400
مبانی آموزش پزشکی 5
مدیریت آموزشی 2
روش تحقیق و آمار 3
مبانی تکنولوژی آموزشی 5
مبانی کامپیوتر 1
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد آموزش پزشکی 1400 19

بعد از ضرب کردن تراز هر درس در ضریب آن درس، همه اعداد به دست آمده از این ضرب را با هم جمع می کنند. سپس حاصل جمع به دست آمده را به جمع کل ضرایب ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی، یعنی عدد 19، تقسیم می کنند. اینگونه می شود که نمره علمی یا تراز علمی شما برای ارشد آموزش پزشکی محاسبه می شود.

تراز معدل در تخمین رتبه ارشد مجموعه آموزش پزشکی 1400

تراز معدل، عددی است که از روی معدل شما به دست می آید. سهم معدل در نمره کل ارشد سال 1400 آموزش پزشکی، 20 نمره از 100 نمره است. پس هر معدلی داشته باشید، عیناً وارد محاسبه نمره کل شما می شود.

دریافت مشاوره تلفنی با مشاوران تخصصی تخمین رتبه و انتخاب رشته وزارت بهداشت 

اگر کسی بتواند در همه درس ها بالاترین درصد بین دیگران بزند و معدلش هم 20 باشد، می تواند 100 نمره خالص نمره کل یا تراز کل را به دست بیاورد. با توجه به اینکه در مقطع لیسانس، معدل 20 وجود ندارد یا به ندرت وجود دارد، عملاً هیچکس نمی تواند 100 نمره خالص نمره کل یا تراز را در ارشد آموزش پزشکی 1400 به دست بیاورد.

محاسبه نمره و تراز کل در سال 1400 برای تخمین رتبه ارشد مجموعه آموزش پزشکی

نمره کل ارشد وزارت بهداشت در سال 1400 برای همه رشته ها و مجموعه آموزش پزشکی ، از فرمول زیر به دست می آید:

تراز کل = (تراز علمی × 0.8) + معدل

علت ضرب کردن تراز علمی داوطلبان در عدد 0.8 این است که، نمره تراز براساس محاسبات ابتدایی که شرح دادیم، از 100 نمره در نظر گرفته می شود ولی با توجه به سهم 80 درصدی تراز علمی، باید هر عددی که برای تراز علمی داوطلب ارشد به دست آمد را در عدد 0.8 ضرب کنیم.

تخمین رتبه سال 1400 براساس کارنامه های سال 99 ارشد مجموعه آموزش پزشکی

شما برای تخمین رتبه خودتان در کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی در سال 1400، نیاز دارید تا بالاترین درصد زده شده هر درس را بدانید. دانستن چنین درصدی عملاً غیرممکن است. راه حل تخمین رتبه دقیق برای ارشد آموزش پزشکی ، این است که شما براساس کارنامه های سال گذشته، از بالاترین درصد زده شده در هر درس اطلاع پیدا کنید و مبتنی بر آن، تخمین رتبه خود را انجام دهید.

دقیق ترین تخمین رتبه سال 1400 برای ارشد مجموعه آموزش پزشکی

سختی و آسانی دروس آزمون ارشد آموزش پزشکی در سال 1400 نسبت به ارشد سال 99، باعث می شود که خطای تخمین رتبه شما فقط و فقط با در نظر گرفتن آزمون ارشد 99، بسیار زیاد شود. به همین دلیل است که تیم مشاوران تحصیلی، ابتدا تحلیلهای دروس را بعد از برگزاری آزمون ارشد بهداشت 1400 برای رشته آموزش پزشکی تعیین می کند و ضریب سختی و آسانی را محاسبه می کند. علت دقت بالای تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی نسبت به همه سیستم های تخمین رتبه دیگر در این تحلیل دقیق است.

دریافت مشاوره تلفنی با مشاوران تخصصی تخمین رتبه و انتخاب رشته وزارت بهداشت 

دقیق ترین تخمین رتبه برای آموزش پزشکی در سال 1400، فقط و فقط با تحلیل درست سطح سوالات امسال با پارسال امکان پذیر است. با تحلیل درس به درس کنکور ارشد آموزش پزشکی 1400، ضرایب کاهشی و افزایشی در هر درس محاسبه می شود و در تخمین خام رتبه براساس کارنامه های سال گذشته، ضرب می شود.

مشاوره تخصصی تخمین رتبه ارشد مجموعه آموزش پزشکی 1400

برای تخمین دقیق رتبه ارشد آموزش پزشکی 1400 می توانید از مشاوره های دپارتمان تخصصی آموزش پزشکی ما استفاده کنید. با گذاشتن کامنت دقیق، از رتبه تخمینی خود در ارشد آموزش پزشکی سال 1400 مطلع شوید.

حتما در نظر داشته باشید که در کامنت خود موارد زیر را قید کنید:

  • درصدهای احتمالی که برای هر درس زده اید
  • معدل کل
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

تخمین رتبه ارشد شیمی 1400
تخمین رتبه
تخمین رتبه ارشد شیمی 1400

تخمین رتبه ارشد شیمی 1400 برای تخمین رتبه ارشد شیمی سال 1400 باید ابتدا مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید تا رتبه تخمینی خام خود را براساس اتفاقات سال گذشته انجام بدهید و در نهایت براساس تحلیل سطح سختی و آسانی سوالات و تغییرات در سوالات و تعداد …

تخمین رتبه ارشد علوم کامپیوتر 1400
تخمین رتبه
تخمین رتبه ارشد علوم کامپیوتر 1400

تخمین رتبه ارشد علوم کامپیوتر 1400 تخمین رتبه ارشد علوم کامپیوتر سال 1400 با دقت و صحت بالا زمانی انکان پذیر است که ابتدا مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید تا رتبه تخمینی خام خود را براساس اتفاقات سال گذشته انجام بدهید و در نهایت براساس تحلیل سطح …

تخمین رتبه ارشد فوتونیک 1400
تخمین رتبه
تخمین رتبه ارشد فوتونیک 1400

تخمین رتبه ارشد فوتونیک 1400 تخمین رتبه ارشد فوتونیک سال 1400، برای داوطلبانی حائز اهمیت است که به عنوان رشته شناور در آن ثبت نام کرده اند و به این رشته علاقه مند هستند. بسیاری از داوطلبان ارشد فیزیک، رشته فوتونیک را به عنوان رشته شناور انتخاب می کنند. تخمین …