انتخاب رشته مجازی ارشد با قوانین سازمان سنجش

انتخاب رشته مجازی ارشد با قوانین سازمان سنجش
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته مجازی ارشد و قوانین سازمان سنجش

انتخاب رشته مجازی ارشد بدون اعمال قوانین سازمان سنجش، عملاً هیچ دقت و صحتی نخواهد داشت. بنابراین نرم افزار انتخاب رشته مجازی ارشد مرکز مشاوران تحصیلی به طور کامل براساس قوانین سازمان سنجش طراحی شده است که دقت و صحت آن ایده آل شود. در ادامه برخی از این قوانین و مهم ترین آنها را مرور می کنیم.

ورود به نرم افزار انتخاب رشته براساس قوانین و استانداردهای انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

قوانین سازمان سنجش در انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۱

قوانین سازمان سنجش در انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۱ براساس یک سری فرمول و استاندارد طراحی شده است. وجود سهمیه های مختلف برای داوطلبان کنکور ارشد، باعث می شود تا این فرمول ها پیچیدگی خاصی پیدا کنند.

اصلی ترین قانون انتخاب رشته ارشد سنجش این است که باید شرط مجاز شدن برای انتخاب رشته رعایت شود. داوطلبانی که برای دوره های روزانه و نوبت دوم مجاز به انتخاب رشته نشده اند، حق انتخاب این دوره ها را در انتخاب رشته خود ندارند. در انتخاب رشته مجازی ارشد مشاوران تحصیلی نیز چنین شرطی رعایت شده است.

قانون دوم مربوط به انتخاب 100 عددی است. در فرم انتخاب رشته ارشد سازمان سنجش، شما مجاز هستید که 100 کدرشته را انتخاب کنید. در نرم افزار انتخاب رشته مجازی ارشد مشاوران تحصیلی ۱۴۰۱ نیز شما می توانید از بین تمامی کدرشته های دفترچه انتخاب رشته ارشد که شانس قبولی شما برای همه آنها مشخص شده است، 100 عدد را انتخاب کنید.

قانون سوم انتخاب رشته ارشد سازمان سنجش این است که شما براساس اولویت بندی خود مورد بررسی قرار می گیرید. پس از قبولی در یک انتخاب که در بین 100 انتخاب خود اولویت بندی کرده اید، سازمان سنجش سایر اولویت های بعد از آن انتخاب را بررسی نمی کند. پس باید در اولویت بندی دقت کنید چون که اولین اولویت انتخابی که قبول شوید، دیگر برای بقیه انتخاب ها، بررسی انجام نمی شود. در انتخاب رشته مجازی ارشد ۱۴۰۱ مشاوران تحصیلی یکی از عالی ترین اولویت بندی ها را خواهید داشت. ما هر 100 انتخاب شما را براساس کیفیت گرایش ها، اعتبار دانشگاه ها و اعتبار انواع دوره های تحصیلی ارشد می چینیم. این اولویت بندی شما را از هرگونه اشتباه نجات می دهد.

قانون چهارم سازمان سنجش این است که ابتدا فرم انتخاب رشته ارشد داوطلبان بدون سهمیه یا همان سهمیه آزاد را بررسی می کند. قبولی سهمیه های آزاد که مشخص شد، قبولی سهمیه های ایثارگری براساس آخرین رتبه قبولی سهمیه آزاد بررسی می شود.

قانون پنجم انتخاب رشته ارشد سازمان سنجش، قانون سهمیه هاست. 5 درصد از ظرفیت پذیرش هر کد رشته محل به سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ظرفیت پذیرش هر کد رشته محل به سهمیه 25 درصد ایثارگری تعلق دارد. داوطلبان دارای سهمیه ایثارگری باید حداقل 70 درصد تراز یا نمره کل آخرین قبولی سهمیه آزاد در یک کدرشته را کسب کند تا سازمان سنجش، قبولی او رادر آن کدرشته بررسی نماید. در نرم افزار انتخاب رشته مجازی ارشد ۱۴۰۱  مشاوران تحصیلی این قوانین به صورت کاملاً دقیق در تعیین شانس قبولی شما رعایت شده است.

ورود به نرم افزار انتخاب رشته براساس قوانین و استانداردهای انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

قانون ششم در ادامه قوانین سازمان سنجش در رابطه با سهمیه هاست و قانون ظرفیت خالی مانده سهمیه های ایثارگری می باشد. هر ساله تعدادی از داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگری حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد را به دست نمی آورند و در نتیجه ظرفیت آن کدرشته پر نمی شود. این ظرفیت خالی مانده ابتدا به سهمیه 5 درصد ایثارگری تعلق می گیرد. اگر سهمیه 5 درصد ایثارگری نیز نتواند این ظرفیت را پر کند، این ظرفیت به سهمیه آزاد تعلق می گیرد. انتخاب رشته مجازی ارشد ما نیز چنین فرمول ها و استانداردهایی را براساس نتایج سال های گذشته پیاده سازی کرده است. یعنی در تعیین شانس قبولی از پیش بینی ظرفیت های خالی مانده براساس سنوات گذشته نیز استفاده می شود.

قانون هفتم سازمان سنجش در بررسی انتخاب رشته های ارشد، بررسی دوباره اولویت بندی های سهمیه های آزاد است. ظرفیت های خالی مانده و پر نشده توسط داوطلبان سهمیه های ایثارگری به سهمیه آزاد می رسد. در این بررسی مجدد حتی قبولی قبلی داوطلب سهمیه آزاد بسیار بهتر می شود. مثلا اگر در قبولی قبلی شبانه امیرکبیر یا علامه طباطبایی قبول شده باشد ولی ظرفیت روزانه دانشگاه تهران خالی مانده باشد، داوطلب سهمیه آزاد شانس قبولی بهتری را پیدا می کند.

البته در کارنامه سبز انتخاب رشته نهایی که یک ماه بعد از اعلام قبولی منتشر می شود درج می شود که از سهمیه خالی مانده ایثارگری استفاده کرده اید.

ورود به نرم افزار انتخاب رشته براساس قوانین و استانداردهای انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

انتخاب رشته جداگانه ارشد دانشگاه آزاد و سازمان سنجش

انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جدای از انتخاب رشته سازمان سنجش است و دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد نیز توسط سازمان سنجش منتشر نمی شود و توسط خود دانشگاه آزاد منتشر می شود. در نرم افزار انتخاب رشته مشاوران تحصیلی نیز انتخاب رشته مجزای از انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد است چون که سازمان سنجش نیز انتخاب رشته را مستقل و مجزا از انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد انجام می دهد.

ویژگی های نرم افزار انتخاب رشته مجازی ارشد با قوانین سنجش

سایر ویژگی های نرم افزار انتخاب رشته مجازی ارشد مشاوران تحصیلی ویژه سال ۱۴۰۱، به طور خلاصه شامل موارد زیر است.

 • تخمین و تعیین شانس قبولی با دقتی بیش از 98 درصد
 • امکان انتخاب رشته برای سهمیه های آزاد و 5 درصد ایثارگری
 • امکان تعیین شانس قبولی در همه انواع دانشگاه های دفترچه انتخاب رشته سنجش اعم از دولتی، پیام نور، غیرانتفاعی
 • امکان تعیین شانس قبولی در همه نوع دوره دفترچه انتخاب رشته ارشد سنجش شامل روزانه، نوبت دوم یا شبانه، مجازی، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی پیام نور و مجازی غیرانتفاعی.
 • تعیین شانس ها و احتمالات قبولی در 4 سطح قبولی قطعی، پر احتمال، خوشبینانه و کم احتمال
 • تعیین شانس های قبولی در تمامی رشته ها، کد ضریب ها و گرایش های یک مجموعه
 • تعیین شانس های قبولی در تمامی کدرشته های دفترچه انتخاب رشته ارشد منتشر شده در سال اخیر
 • امکان فیلتر کردن پارامترهای موثر برای سهولت در جستجو و بررسی راحت تر شانس های قبولی
 • امکان انتخاب کدرشته های  مورد نظر داوطلب برای آنالیز اولویت بندی انتخاب ها
 • اولویت بندی همه انواع دانشگاه های دفترچه انتخاب رشته سنجش اعم از دولتی، پیام نور، غیرانتفاعی
 • اولویت بندی همه نوع دوره دفترچه انتخاب رشته ارشد سنجش شامل روزانه، نوبت دوم یا شبانه، مجازی، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی پیام نور و مجازی غیرانتفاعی.
 • عدم محدودیت در تعداد انتخاب کد رشته ها برای آنالیز اولویت بندی
 • اولویت بندی کد رشته ها براساس کیفیت، بازار کار و محبوبیت گرایش ها
 • اولویت بندی کدرشته های دفترچه انتخاب رشته ارشد براساس اعتبار، رنکینگ و کیفیت دانشگاه ها
 • اولویت بندی براساس اعتبار دوره های مختلف تحصیلی (روزانه، شبانه، پردیس، مجازی، پیام نور و غیرانتفاعی)
 • امکان آنالیز نامحدود اولویت بندی ها تا آخرین روز انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۱
 • امکان پرینت اولویت بندی های آنالیز شده توسط نرم افزار جهت وارد کردن در فرم آنلاین انتخاب رشته سنجش پزشکی
 • پرینت خروجی شامل احتمال قبولی، اولویت کدرشته محل، نوع دوره، نام دانشگاه، نام کد ضریب/گرایش

ورود به نرم افزار انتخاب رشته براساس قوانین و استانداردهای انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

انتخاب رشته مجازی ارشد ۱۴۰۱ با قوانین سازمان سنجش

انتخاب رشته مجازی ارشد ۱۴۰۱ مشاوران تحصیلی، نرم افزاریست که براساس قوانین و فرمول های سازمان سنجش در زمان انتخاب رشته، طراحی شده است. داوطلبان کنکور ارشد می توانند برای تعیین شانس های قبولی خود و همینطور اولویت بندی نهایی از آن استفاده نمایند. در نهایت با این انتخاب رشته مجازی ارشد ویژه سال ۱۴۰۰ می توانید، صحیح ترین نوع انتخاب رشته را برای ارشد خود انجام دهید.

ورود به نرم افزار انتخاب رشته براساس قوانین و استانداردهای انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …