آخرین رتبه لازم برای قبولی کاردرمانی 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی کاردرمانی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

آخرین رتبه لازم برای قبولی کاردرمانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی کاردرمانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی کاردرمانی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی کاردرمانی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی کاردرمانی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی کاردرمانی سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی کاردرمانی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه لازم برای قبولی فلان دانشگاه برای کاردرمانی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های لازم برای قبولی کاردرمانی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه لازم برای قبولی کاردرمانی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی کاردرمانی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی کاردرمانی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

آخرین رتبه های قبولی کاردرمانی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3048 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 41.4 66.69 76 90.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 56.7 25.6 42 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3935 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی-تهران 38.7 57.4 61.4 64 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 47.4 52.29 29.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4410 کاردرمانی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 32 72 64 37.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28 40.7 42.29 29.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5084 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اراک 21.39 32 41.4 41.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
34.7 42.7 30 43.9 مرد-اراک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5874 کاردرمانی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 20 40 69.4 53.4 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 53.4 34.5 27.7 مرد-تبریز

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی کاردرمانی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی کاردرمانی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

آخرین رتبه های قبولی کاردرمانی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5561 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 25.39 54.7 49.4 42.7 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 56.7 41.2 44.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6071 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی-تهران (رشته های پزشکی) 32 73.4 68 53.4 22.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 47.4 48.29 39.09 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6265 کاردرمانی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 42.7 72 62.7 70.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 50.7 44.5 21 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6332 کاردرمانی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی-تهران (رشته های پزشکی) 20 80 80 42.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 56.7 40.29 36.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6517 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 40 62.7 82.69 80 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18 42.7 34.5 25.79 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6658 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 42.7 78.69 77.4 57.4 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 26 44.5 29.6 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9391 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 41.4 70.69 53.4 62.7 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 38 33.4 26.7 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9819 کاردرمانی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 9.39 70.69 58.7 90.69 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 38.7 57.79 23.89 مرد-زنجان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی کاردرمانی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی کاردرمانی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

آخرین رتبه های قبولی کاردرمانی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4247 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 32 72 82.69 49.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 50 48.9 24.79 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5385 کاردرمانی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 36 60 61.4 64 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 42.7 33.4 27.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5457 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 48 58.7 73.4 76 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 40 25.6 26.7 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6188 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 30.7 62.7 65.4 53.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12.89 53.4 3.4 48.59 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6362 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 25.39 77.4 57.4 73.4 17.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 41.4 24.5 40 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8543 کاردرمانی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 18.7 54.7 52 29.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 40.7 17.79 24.79 زن-زنجان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.6/5 - (8 امتیاز)

سلام
ممکنه بگید دقیقا کاردرمانی چی هست؟ درواقع کسایی که این رشته رو میخونن در بیمارستان مشغول به کار میشن؟

سلام.
کاردرمانی یعنی بهبود بخشیدن شرایط یه بیمار که توانایی های حرکتیش ضعیف شده با استفاده از روش های روتین که از اعضای بدن برای انجام کارهای روزمره انجام میشه. این رشته در تیم فیزیوتراپی بسیار کاربرد داره

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …