آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سهمیه مناطق 1401-1400

رتبه های قبولی رشته پرستاری دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سهمیه مناطق1401-1400

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه ها در سهمیه مناطق 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه قبولی پرستاری در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های قبولی پرستاری کنکور 1401 در دانشگاه ها را براساس کارنامه های قبولی پرستاری کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

رتبه های قبولی پرستاری براساس سهمیه بندی ها 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی پرستاری کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه برای قبولی فلان دانشگاه برای پرستاری چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های قبولی پرستاری 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

آخرین رتبه قبولی پرستاری منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه قبولی پرستاری  منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته پرستاری منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
2815پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران3264523242.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
30.735.43037.2زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3527پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد326482.69760
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
21.3951.426.734.29زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3756پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان37.48073.458.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
28.3936.733.435.29مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4128پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز38.781.457.441.44
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
29.3940.736.729.6زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4344پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز34.76873.421.3918.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
29.393436.737.2زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4373پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان4877.469.46037.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.69345033.4زن-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4663پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران33.44866.6953.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.3955.453.419.1زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4895پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین3649.47258.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.695823.3922.89زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5814پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج3270.693673.413.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
32.091655.5932.4مرد-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6115پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران30.758.774.69880
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
17.39383019.1مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6449پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان21.3954.77618.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.392216.724.79زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6530پرستاری-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران (رشته های پزشکی)53.470.696842.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.1934.718.8921مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6673پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز30.73645.4440
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.394815.632.4زن-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7060پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج18.750.749.478.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
26.742.735.5916.2مرد-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7381پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد38.778.6978.6954.714.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
4329.1925.79زن-گناباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7665پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز(محل تحصيل شهرستان ميانه)34.777.445.462.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
11.63221.8910.5زن-میانه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8034پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سراب29.3922.742.74817.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3944.744.520زن-سراب
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8070پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی تربت جام29.394058.726.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6928.721.237.2مرد-تربت جام
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8140پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی گراش2086.6970.69560
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6923.3914.522زن-گراش
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8199پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کاشان3645.4602824
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1227.3927.622.89زن-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9124پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل21.3929.3946.746.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6915.3924.520زن-زابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9463پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر6.695225.396810.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
33.433.418.8924.79زن-بوشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10862پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ساوه3266.6945.450.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1219.3921.214.3زن-ساوه

آخرین رتبه قبولی پرستاری منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه قبولی پرستاری  منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته پرستاری منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4773پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران50.785.465.48810.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
12.8939.441.242.9مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5743پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد33.457.481.466.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.395214.551.5مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6274پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان46.78469.445.432
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2040.734.529.6مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6298پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران5278.6970.6917.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6950.726.742مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6743پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران34.79645.457.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
20384035.29زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6912پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان2862.765.445.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6947.441.240مرد-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7267پرستاری-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران (رشته های پزشکی)29.399262.770.694
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
30.7936.748.917.2مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7397پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری33.458.762.738.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
050.764.548.59زن-ساری
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7576پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان25.39607614.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
244434.533.4مرد-گرگان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7857پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز26.72.757.4240
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
24.394042.2950.5زن-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8181پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت30.7646841.416
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.695242.2924.79مرد-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8259پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل42.7846853.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6939.442.2919.1مرد-اردبیل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8280پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه3258.781.474.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.8959.417.7915.3مرد-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8378پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران50.757.469.478.698
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.3922.735.5926.7زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8491پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بابل3274.6982.6921.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6954.732.2923.89زن-بابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9412پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان326448600
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
841.434.539.09زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10248پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد46.762.773.4-1.290
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.444.731.227.7مرد-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11702پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی بابل38.74045.442.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1631.3941.422مرد-بابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
12270پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز3229.3957.413.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
26.73433.418.1زن-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
12440پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان18.770.6953.44422.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6935.432.2927.7زن-زاهدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
12477پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت25.3926.75233.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6944.716.132.4مرد-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
12503پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین17.3962.718.7560
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1253.425.626.7مرد-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
12584پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان25.3970.6952480
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2021.395.5935.29زن-گرگان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
12790پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قم25.3942.750.7640
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
29.3924.73022مرد-قم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13175پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان1646.786.6933.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1638.722.2915.3زن-سیرجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13924پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی همدان37.470.6938.7440
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.3927.3911.1926.7مرد-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14734پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر1669.441.486.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
22.740.78.8918.1زن-بوشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15271پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس21.3945.462.71649.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1.3963.412.319.1مرد-بندرعباس
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15481پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان30.741.42010.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6949.433.418.1مرد-آبادان

آخرین رتبه قبولی پرستاری منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه قبولی پرستاری  منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته پرستاری منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3740پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد3684844457.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
3253.437.7914.3مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4486پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز38.75269.445.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
24.394241.229.6زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4605پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران26.778.6948560
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
22.746.753.427.7زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4733پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری45.469.46854.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.1960.71023.89زن-ساری
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5629پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران38.746.74057.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
244617.7935.29زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6303پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران33.457.48565.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
64.1974-1.123.89مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6346پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز33.44458.730.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
26.746.717.2926.7مرد-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6880پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان26.741.465.480
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6947.42039.09زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7363پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد26.774.6978.6950.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
17.39486.6925.79زن-خرم آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7444پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بابل17.3970.696050.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
201635.722.89مرد-بابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8172پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خمین33.485.458.761.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
16342021زن-خمین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8426پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج2441.450.742.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
05036.724.79مرد-بویر احمد(یاسوج)
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9189پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جیرفت25.3958.765.442.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1226.722.2936.2زن-جیرفت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9382پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس3230.77246.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1628.727.7921مرد-بندرعباس
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9804پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خلخال33.4807226.714.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.39408.8922مرد-خلخال
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9974پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی لارستان26.7846442.76.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
17.3912.6921.8938.09زن-لارستان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10169پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه17.395658.729.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
21.793244.513.39مرد-تربت حیدریه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10671پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد25.3977.466.69120
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1625.3917.2925.79مرد-گناباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10684پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل20485626.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6934.721.8922.89زن-زابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10923پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی گراش46.75661.400
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
37.426.76.6914.3زن-گراش
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
12348پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی یزد18.73618.745.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2022.724.533.4مرد-یزد
4.7/5 - (7 امتیاز)

سلام
بعد طرح پرستاری بعد از تموم شدن درس لیسانس ، حتما استخدام میشیم یا بازم باید آزمون بدیم؟

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …