آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سهمیه مناطق 1401-1400

رتبه های قبولی رشته پرستاری دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سهمیه مناطق1401-1400

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه ها در سهمیه مناطق 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه قبولی پرستاری در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های قبولی پرستاری کنکور 1401 در دانشگاه ها را براساس کارنامه های قبولی پرستاری کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی پرستاری براساس سهمیه بندی ها 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی پرستاری کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه برای قبولی فلان دانشگاه برای پرستاری چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های قبولی پرستاری 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی پرستاری منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه قبولی پرستاری  منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته پرستاری منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2815 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 32 64 52 32 42.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
30.7 35.4 30 37.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3527 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 32 64 82.69 76 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.39 51.4 26.7 34.29 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3756 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 37.4 80 73.4 58.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28.39 36.7 33.4 35.29 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4128 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 38.7 81.4 57.4 41.4 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
29.39 40.7 36.7 29.6 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4344 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 34.7 68 73.4 21.39 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
29.39 34 36.7 37.2 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4373 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 48 77.4 69.4 60 37.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 34 50 33.4 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4663 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران 33.4 48 66.69 53.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 55.4 53.4 19.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4895 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 36 49.4 72 58.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 58 23.39 22.89 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5814 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 32 70.69 36 73.4 13.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
32.09 16 55.59 32.4 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6115 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 30.7 58.7 74.69 88 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 38 30 19.1 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6449 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 21.39 54.7 76 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 22 16.7 24.79 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6530 پرستاری-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران (رشته های پزشکی) 53.4 70.69 68 42.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.19 34.7 18.89 21 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6673 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 30.7 36 45.4 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 48 15.6 32.4 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7060 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 18.7 50.7 49.4 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
26.7 42.7 35.59 16.2 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7381 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد 38.7 78.69 78.69 54.7 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 32 9.19 25.79 زن-گناباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7665 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکي تبريز(محل تحصيل شهرستان ميانه) 34.7 77.4 45.4 62.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
11.6 32 21.89 10.5 زن-میانه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8034 پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سراب 29.39 22.7 42.7 48 17.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 44.7 44.5 20 زن-سراب
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8070 پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی تربت جام 29.39 40 58.7 26.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 28.7 21.2 37.2 مرد-تربت جام
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8140 پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی گراش 20 86.69 70.69 56 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 23.39 14.5 22 زن-گراش
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8199 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 36 45.4 60 28 24
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 27.39 27.6 22.89 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9124 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل 21.39 29.39 46.7 46.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 15.39 24.5 20 زن-زابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9463 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 6.69 52 25.39 68 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
33.4 33.4 18.89 24.79 زن-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10862 پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ساوه 32 66.69 45.4 50.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 19.39 21.2 14.3 زن-ساوه

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی پرستاری منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه قبولی پرستاری  منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته پرستاری منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4773 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 50.7 85.4 65.4 88 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12.89 39.4 41.2 42.9 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5743 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 33.4 57.4 81.4 66.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 52 14.5 51.5 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6274 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 46.7 84 69.4 45.4 32
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 40.7 34.5 29.6 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6298 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران 52 78.69 70.69 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 50.7 26.7 42 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6743 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 34.7 96 45.4 57.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 38 40 35.29 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6912 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 28 62.7 65.4 45.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 47.4 41.2 40 مرد-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7267 پرستاری-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران (رشته های پزشکی) 29.39 92 62.7 70.69 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
30.79 36.7 48.9 17.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7397 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 33.4 58.7 62.7 38.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 50.7 64.5 48.59 زن-ساری
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7576 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 25.39 60 76 14.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24 44 34.5 33.4 مرد-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7857 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 26.7 2.7 57.4 24 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24.39 40 42.29 50.5 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8181 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 30.7 64 68 41.4 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 52 42.29 24.79 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8259 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 42.7 84 68 53.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 39.4 42.29 19.1 مرد-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8280 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 32 58.7 81.4 74.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.89 59.4 17.79 15.3 مرد-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8378 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 50.7 57.4 69.4 78.69 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 22.7 35.59 26.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8491 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بابل 32 74.69 82.69 21.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 54.7 32.29 23.89 زن-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9412 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 32 64 48 60 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 41.4 34.5 39.09 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10248 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد 46.7 62.7 73.4 -1.29 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 44.7 31.2 27.7 مرد-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11702 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی بابل 38.7 40 45.4 42.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 31.39 41.4 22 مرد-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12270 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 32 29.39 57.4 13.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
26.7 34 33.4 18.1 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12440 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 18.7 70.69 53.4 44 22.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 35.4 32.29 27.7 زن-زاهدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12477 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 25.39 26.7 52 33.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 44.7 16.1 32.4 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12503 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 17.39 62.7 18.7 56 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 53.4 25.6 26.7 مرد-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12584 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 25.39 70.69 52 48 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 21.39 5.59 35.29 زن-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12790 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قم 25.39 42.7 50.7 64 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
29.39 24.7 30 22 مرد-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13175 پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان 16 46.7 86.69 33.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 38.7 22.29 15.3 زن-سیرجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13924 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی همدان 37.4 70.69 38.7 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 27.39 11.19 26.7 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14734 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 16 69.4 41.4 86.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 40.7 8.89 18.1 زن-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15271 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 21.39 45.4 62.7 16 49.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 63.4 12.3 19.1 مرد-بندرعباس
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15481 پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان 30.7 41.4 20 10.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 49.4 33.4 18.1 مرد-آبادان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی پرستاری منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه قبولی پرستاری  منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته پرستاری منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3740 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 36 84 84 44 57.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
32 53.4 37.79 14.3 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4486 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 38.7 52 69.4 45.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24.39 42 41.2 29.6 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4605 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران 26.7 78.69 48 56 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 46.7 53.4 27.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4733 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 45.4 69.4 68 54.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.19 60.7 10 23.89 زن-ساری
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5629 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 38.7 46.7 40 57.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24 46 17.79 35.29 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6303 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 33.4 57.4 8 56 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
64.19 74 -1.1 23.89 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6346 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 33.4 44 58.7 30.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
26.7 46.7 17.29 26.7 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6880 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 26.7 41.4 65.4 8 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 47.4 20 39.09 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7363 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد 26.7 74.69 78.69 50.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 48 6.69 25.79 زن-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7444 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بابل 17.39 70.69 60 50.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 16 35.7 22.89 مرد-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8172 پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خمین 33.4 85.4 58.7 61.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 34 20 21 زن-خمین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8426 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 24 41.4 50.7 42.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 50 36.7 24.79 مرد-بویر احمد(یاسوج)
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9189 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 25.39 58.7 65.4 42.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 26.7 22.29 36.2 زن-جیرفت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9382 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 32 30.7 72 46.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 28.7 27.79 21 مرد-بندرعباس
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9804 پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خلخال 33.4 80 72 26.7 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 40 8.89 22 مرد-خلخال
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9974 پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی لارستان 26.7 84 64 42.7 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 12.69 21.89 38.09 زن-لارستان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10169 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 17.39 56 58.7 29.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.79 32 44.5 13.39 مرد-تربت حیدریه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10671 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد 25.39 77.4 66.69 12 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 25.39 17.29 25.79 مرد-گناباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10684 پرستاری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل 20 48 56 26.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 34.7 21.89 22.89 زن-زابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10923 پرستاری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی گراش 46.7 56 61.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
37.4 26.7 6.69 14.3 زن-گراش
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12348 پرستاری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی یزد 18.7 36 18.7 45.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 22.7 24.5 33.4 مرد-یزد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.7/5 - (7 امتیاز)

سلام
بعد طرح پرستاری بعد از تموم شدن درس لیسانس ، حتما استخدام میشیم یا بازم باید آزمون بدیم؟

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …