آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی مهندسی عمران 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه ها 1401-1400

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی عمران در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی عمران کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی عمران کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی مهندسی عمران سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی عمران کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی عمران چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی عمران 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی عمران کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی عمران منطقه 1 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی عمران سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی عمران منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1239 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه تهران 44 46.7 70.69 66.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
28.1 51.2 25.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1619 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 32 66.69 49.4 94.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
28.7 36.29 22.89 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1990 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 42.7 66.69 82.69 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16.29 40.79 20 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2398 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 38.7 41.4 70.69 58.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
13.19 31.89 37.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2471 مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 34.7 48 80 73.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19.39 12.6 29.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3966 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه شیراز 22.7 58.7 58.7 60
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 16.29 9.6 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4310 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 37.4 69.4 58.7 73.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 29.7 -0.89 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4391 مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 34.7 32 32 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
13.69 22.29 20 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5082 مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 30.7 41.4 33.4 22.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 13.39 10.5 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5328 مهندسی عمران-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 16 68 81.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.39 15.6 11.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5875 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 16 32 17.39 54.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16.29 10.39 13.39 مرد-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7823 مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 17.39 30.7 37.4 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 4.5 16.2 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7959 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 9.39 14.69 4 84
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 17.79 11.5 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8770 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 20 46.7 25.39 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 5.19 35.29 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9560 مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 10.69 36 36 25.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 -0.69 9.6 زن-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9676 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی قم 4 28 38.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.69 4.5 8.6 مرد-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10841 مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر 8 20 21.39 21.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.79 9.69 14.3 مرد-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13953 مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان 9.39 8 2.7 21.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 1.5 2.9 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14065 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر 2.7 0 14.69 16
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 2.29 2.9 مرد-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14903 مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان -2.59 18.7 1.39 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 3.79 20 مرد-زنجان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی عمران منطقه 2 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی عمران سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی عمران منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
842 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 62.7 84 80 69.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 43 26.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1765 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 49.4 57.4 58.7 49.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.39 20 20 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1861 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 8 28 58.7 78.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
31.89 20 14.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2749 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه شیراز 12 62.7 69.4 37.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
13.19 16.29 18.1 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3063 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 20 56 48 53.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 19.29 20 زن-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3367 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 10.69 24 41.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
18.7 12.6 19.1 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4757 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه تبریز 12 44 24 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.5 8.89 7.69 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5738 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 36 46.7 53.4 44
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 8.19 0 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7393 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه یزد 0 38.7 34.7 50.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 8.19 2.9 مرد-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7873 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 1.39 17.39 0 62.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 14.89 13.39 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8256 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 22.7 13.39 32 94.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 10.39 -0.89 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9057 مهندسی عمران-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران -1.29 24 13.39 9.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 7.5 10.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11310 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود 12 38.7 20 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 10.39 0 مرد-شاهرود
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11969 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 17.39 26.7 0 37.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 -0.69 2 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12135 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه زنجان 33.4 30.7 24 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 -1.39 16.2 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14541 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول 10.69 9.39 9.39 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 -1.39 2.9 مرد-دزفول
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16355 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه 16 14.69 9.39 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 4.5 0 مرد-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
18554 مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی شاهرود 0 17.39 24 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 2.29 8.6 مرد-شاهرود
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19008 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه بیرجند 26.7 9.39 22.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 2.29 2.9 زن-بیرجند
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
20711 مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه لرستان – خرم آباد 17.39 38.7 29.39 5.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 -1.39 6.69 زن-خرم آباد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی عمران منطقه 3 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی عمران سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی عمران منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
335 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 57.4 74.69 65.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19.29 20.79 23.89 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1440 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 18.7 13.39 52 78.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 8.89 13.39 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2753 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 16 30.7 22.7 12
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 3.79 6.69 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3844 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه سمنان 28 30.7 89.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 9.69 0 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3930 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه یزد 29.39 34.7 44 13.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 9.69 4.8 مرد-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4058 مهندسی عمران-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز -17.29 20 5.4 -12
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19.5 17.1 12.39 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5444 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه زنجان 14.69 14.69 4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 3.79 2.9 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6485 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 8 20 28 65.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 -2.2 10.5 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8972 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه تبریز(محل تحصیل آموزشکده فنی و مهندسی مرند) 5.4 21.39 29.39 22.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 8.89 -2.79 زن-مرند
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10412 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه بیرجند 18.7 38.7 18.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.39 0 -2.79 مرد-بیرجند
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10584 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 6.69 6.69 4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 2.29 2.9 مرد-سبزوار
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11923 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان 24 4 46.7 17.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0 0 مرد-بهبهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14781 مهندسی عمران-روزانه-دانشگاه تربت حیدریه -4 -2.59 6.69 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 6 8.6 مرد-تربت حیدریه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
20607 مهندسی عمران-روزانه-مجتمع آموزش عالی بم 5.4 18.7 26.7 62.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-1.5 -0.69 1 مرد-بم

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (6 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …