آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم تغذیه 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
6

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها 1401-1400

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی علوم تغذیه کنکور 1401 دانشگاه ها را براساس کارنامه های قبولی علوم تغذیه کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه در سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی علوم تغذیه کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه قبولی فلان دانشگاه برای علوم تغذیه چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم تغذیه 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم تغذیه کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها در منطقه 1 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
2569علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران42.789.46878.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1656.751.229.6زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3140علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز58.762.781.450.716
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
28.2941.422.2933.4زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3372علوم تغذیه-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران42.785.474.6974.6912
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
19.293246.740زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3849علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان5273.48069.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
21.395621.211.5زن-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4091علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان49.473.4763625.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
84831.237.2زن-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4151علوم تغذیه-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان205668800
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
22.745.432.2944.79زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5858علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان38.77261.438.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.694435.5920مرد-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5883علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز3678.6926.7326.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
22.742.724.531.5زن-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6215علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان487266.6945.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.694233.422مرد-گرگان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7192علوم تغذیه-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز34.737.437.457.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2425.3937.7928.6مرد-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8227علوم تغذیه-روزانه-دانشکده علوم پزشکی شوشتر1657.446.725.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
0484639.09مرد-شوشتر

رتبه های قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها در منطقه 2 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم تغذیه سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4588علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران21.3981.46054.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
25.757.457.7930.5زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4841علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان4434.773.4800
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
24524028.6زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6044علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز30.7606022.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.754.732.2942.9زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6332علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان17.39608038.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.75835.5934.29مرد-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6421علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان3666.6986.6966.6944
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
21.393434.534.29زن-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7507علوم تغذیه-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شیراز38.769.469.449.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.733.416.736.2زن-سپیدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8570علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد286877.458.7-1.29
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
34.727.3926.528.6مرد-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8825علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان45.466.697617.3916
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2037.445.5913.39زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9170علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان25.3957.42486.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
42.745.437.7914.3مرد-گرگان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10437علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد287674.6949.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6943.416.729.6زن-خرم آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
12027علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد30.741.458.734.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6944.73022زن-بجنورد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14996علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل26.725.3933.453.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6944.728.8922.89مرد-زابل

رتبه های قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها در منطقه 3 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم تغذیه سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4993علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان405653.466.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
17.395236.722.89زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6210علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان1690.696826.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.693634.549.59زن-گرگان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9049علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان22.762.765.481.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
82017.7927.7زن-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10736علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان33.4486425.3922.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.3933.42017.2زن-زاهدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10821علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد41.446.781.4520
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.691823.399.6زن-گناباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11523علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر17.397638.752-4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.3944.719.614.3زن-بوشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14658علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد20865.446.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1221.3927.7921مرد-بجنورد
5/5 - (7 امتیاز)

سلام روز بخیر. اگر در کارشناسی در رشته تغذیه تحصیل کنیم. امکان داره در ارشد پزشکی بخوانیم؟ یا بتونیم۲ تخصص یک گرایش پزشکی را بخوانیم ؟

سلام و درود. با رتبه ۳۰ هزار منطقه ۲ امکان قبولی در رشته تغذیه روزانه وجود دارد؟ مثلا در مشهد و بیرجند و این اطراف

6 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …