آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم تغذیه 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
6

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها 1401-1400

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی علوم تغذیه کنکور 1401 دانشگاه ها را براساس کارنامه های قبولی علوم تغذیه کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه در سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی علوم تغذیه کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه قبولی فلان دانشگاه برای علوم تغذیه چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم تغذیه 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم تغذیه کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها در منطقه 1 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2569 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 42.7 89.4 68 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 56.7 51.2 29.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3140 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 58.7 62.7 81.4 50.7 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28.29 41.4 22.29 33.4 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3372 علوم تغذیه-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 42.7 85.4 74.69 74.69 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
19.29 32 46.7 40 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3849 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 52 73.4 80 69.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.39 56 21.2 11.5 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4091 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 49.4 73.4 76 36 25.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 48 31.2 37.2 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4151 علوم تغذیه-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 20 56 68 80 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 45.4 32.29 44.79 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5858 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 38.7 72 61.4 38.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 44 35.59 20 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5883 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 36 78.69 26.7 32 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 42.7 24.5 31.5 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6215 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 48 72 66.69 45.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 42 33.4 22 مرد-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7192 علوم تغذیه-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 34.7 37.4 37.4 57.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24 25.39 37.79 28.6 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8227 علوم تغذیه-روزانه-دانشکده علوم پزشکی شوشتر 16 57.4 46.7 25.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 48 46 39.09 مرد-شوشتر

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها در منطقه 2 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم تغذیه سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4588 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 21.39 81.4 60 54.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
25.7 57.4 57.79 30.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4841 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 44 34.7 73.4 80 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24 52 40 28.6 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6044 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 30.7 60 60 22.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 54.7 32.29 42.9 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6332 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 17.39 60 80 38.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 58 35.59 34.29 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6421 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 36 66.69 86.69 66.69 44
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.39 34 34.5 34.29 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7507 علوم تغذیه-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 38.7 69.4 69.4 49.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 33.4 16.7 36.2 زن-سپیدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8570 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد 28 68 77.4 58.7 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
34.7 27.39 26.5 28.6 مرد-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8825 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 45.4 66.69 76 17.39 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 37.4 45.59 13.39 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9170 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 25.39 57.4 24 86.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
42.7 45.4 37.79 14.3 مرد-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10437 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد 28 76 74.69 49.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 43.4 16.7 29.6 زن-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12027 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد 30.7 41.4 58.7 34.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 44.7 30 22 زن-بجنورد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14996 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل 26.7 25.39 33.4 53.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 44.7 28.89 22.89 مرد-زابل

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها در منطقه 3 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم تغذیه سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4993 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 40 56 53.4 66.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 52 36.7 22.89 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6210 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 16 90.69 68 26.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 36 34.5 49.59 زن-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9049 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 22.7 62.7 65.4 81.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 20 17.79 27.7 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10736 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 33.4 48 64 25.39 22.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 33.4 20 17.2 زن-زاهدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10821 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد 41.4 46.7 81.4 52 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 18 23.39 9.6 زن-گناباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11523 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 17.39 76 38.7 52 -4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 44.7 19.6 14.3 زن-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14658 علوم تغذیه-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد 20 8 65.4 46.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 21.39 27.79 21 مرد-بجنورد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (7 امتیاز)

سلام روز بخیر. اگر در کارشناسی در رشته تغذیه تحصیل کنیم. امکان داره در ارشد پزشکی بخوانیم؟ یا بتونیم۲ تخصص یک گرایش پزشکی را بخوانیم ؟

سلام و درود. با رتبه ۳۰ هزار منطقه ۲ امکان قبولی در رشته تغذیه روزانه وجود دارد؟ مثلا در مشهد و بیرجند و این اطراف

6 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …